فرآیندهای نوین در مهندسی مواد, دوره (1393), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-C )

نویسندگان: ابراهیم ظهوروحیدکریمی , جلیل وحدتی خاکی , سیدمجتبی زبرجد , جلال میر عباسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی قابلیت تولید نانولوله های کربنی و نانوالیاف کربنی از طریق سنتز احتراقی خودپیشرونده دما بالا است. همچنین فاکتورهای موثر بر قابلیت سنتز نانولوله ها و نانوالیاف کربنی از جمله سرعت پیشرفت واکنش و دمای آدیاباتیک نیز بررسی شده است. به این منظور ترکیبات C-Al-Fe2O3 با مقادیر متفاوت کربن فعال در حضور اتمسفر گاز آرگون تحت فرایند سنتز احتراقی قرار می گیرند. تجهیزات مورد استفاده در بررسی نتایج این واکنش، شامل میکروسکوپ الکترونی عبوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش اشعه ایکس می باشد. میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری جهت مطالعه مورفولوژی و پراش اشعه ایکس به منظور مطالعه فازها به کار گرفته شدند. نتایج بدست آمده از ارزیابی میکروسکوپ های الکترونی، نشانگر تشکیل نانولوله ها و نانوالیاف کربنی با مکانیزم رشد از نوک در نمونه C-Al-Fe2O3 با 5% وزنی کربن فعال است. مشخص گردید که در پودرهای با مقادیر کربن فعال کمتر از 10% وزنی، کربن فعال به عنوان منبع کربنی عمل نموده و قابلیت تشکیل نانولوله و نانوالیاف کربنی در حضور نانو ذرات آهن احیاء شده از واکنش سنتز احتراقی را از خود نشان می دهد

کلمات کلیدی

, سنتز احتراقی خود پیشرونده دمابالا, C-Al-Fe2O3, نانولوله کربنی, نانوالیاف کربنی, کربن فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047705,
author = {ظهوروحیدکریمی, ابراهیم and وحدتی خاکی, جلیل and زبرجد, سیدمجتبی and جلال میر عباسی},
title = {بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-C},
journal = {فرآیندهای نوین در مهندسی مواد},
year = {2015},
volume = {1393},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-1405},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {سنتز احتراقی خود پیشرونده دمابالا، C-Al-Fe2O3، نانولوله کربنی، نانوالیاف کربنی، کربن فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان تولید نانولوله و نانوالیاف کربنی از طریق واکنش سنتز احتراقی در سیستم Fe2O3-Al-C
%A ظهوروحیدکریمی, ابراهیم
%A وحدتی خاکی, جلیل
%A زبرجد, سیدمجتبی
%A جلال میر عباسی
%J فرآیندهای نوین در مهندسی مواد
%@ 2008-1405
%D 2015

[Download]