پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (6), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (351-358)

عنوان : ( اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی )

نویسندگان: سید جواد حسینی , حسن کرمانشاهی , حسن نصیری مقدم , ابوالقاسم نبی پور , احمد حسن آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایشی با استفاده از 600 قطعه جوجه ی نر گوشتی به منظور بررسی اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی انجام گرفت. جوجه ها از سن یک روزگی به 12 تیمار غذایی در یک طرح فاکتوریل با ساختار 2×3×2، توزیع شدند. تیمارهای غذایی شامل جیره کنترل مثبت با سطح کافی کلسیم و کنترل منفی (دارای 30 درصد کلسیم کمتر از احتیاجات)، سه سطح عصاره پنیر باد (صفر، 100 و200 میلیگرم بر کیلو گرم جیره) و دو سطح کلسیتریول (صفر و 5/0 میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. قابلیت هضم کلسیم و فسفر با کاهش سطح کلسیم جیره بطور معنی دار افزایش یافت درحالیکه عملکرد رشد در کل دوره آزمایشی تحت تاثیر تیمار های آزمایشی قرار نگرفت. بر همکنش بین جیره کنترل و سطوح عصاره پنیرباد موجب افزایش قابلیت هضم کلسیم در جیره های حاوی 200 میلی گرم عصاره پنیر باد در گروه کنترل مثبت گردید. در 42 روزگی، اثر مکمل سازی کلسیتریول بر غلظت کلسیم سرم معنی دار بود. اعمال جیره های کنترل منفی با 30 درصد کلسیم کمتر از سطح احتیاجات موجب افزایش نرخ جذب و راندمان برداشت و در نتیجه کاهش دفع کلسیم گردید. جیره حاوی 100 میلیگرم عصاره پنیر باد در مقایسه با دو جیره حاوی صفر و 200 میلی گرم عصاره بطور معنی دار موجب افزایش ضخامت کورتکس در 21 روزگی گردید. جیره حاوی کلسیتریول در گروه کنترل منفی منجر به افزایش معنی دار ضخامت ناحیه معدنی شده ی صفحه رشد استخوان درشت نی در مقایسه با جیره فاقد کلسیتریول شد. در 42 روزگی کلسیتریول موجب افزایش ضخامت ناحیه معدنی شده گردید. نتایج این مطالعه با تأیید نتایج دیگر محققین مبنی بر اثرات کلسیتریول بر تنظیم سیر تکاملی استخوان، نشان دهنده ی اثرات مشابه عصاره میوه گیاه دارویی پنیر باد بر تغییرات هیستولوژیکی استخوان از جمله افزایش معدنی شدن ناحیه رشد می باشد. نتایج نشان میدهد 100 میلیگرم عصاره پنیر باد موجب افزایش قطر کورتکس در ناحیه میانی دیافیز استخوان شده است.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, کلسیتریول, پنیرباد, بافت شناسی استخوان, فرآسنجه های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047709,
author = {حسینی, سید جواد and کرمانشاهی, حسن and نصیری مقدم, حسن and نبی پور, ابوالقاسم and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۰۰۸-۳۱۰۶},
pages = {351--358},
numpages = {7},
keywords = {جوجه گوشتی، کلسیتریول، پنیرباد، بافت شناسی استخوان، فرآسنجه های خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر 1، 25 دی هیدرواکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه گیاه دارویی پنیر باد(Withania Coagulans) بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی
%A حسینی, سید جواد
%A کرمانشاهی, حسن
%A نصیری مقدم, حسن
%A نبی پور, ابوالقاسم
%A حسن آبادی, احمد
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ ۲۰۰۸-۳۱۰۶
%D 2015

[Download]