پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, دوره (2), شماره (6), سال (2014-12) , صفحات (41-58)

عنوان : ( نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد )

نویسندگان: هادی تقی زاده , محمدسعید عبدخدائی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش را دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان‌های دولتی منطقه تبادکان تشکیل داد. از این جامعه تعداد 263 نفر آزمودنی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شدند سپس پرسش‌نامه سبک‌های شناختی وابسته به زمینه و ناوابسته به زمینه «آزمون گروهی اشکال نهفته»، پرسش‌نامه‌ جهت‌گیری هدفی میدگلی و همکاران (1998) وپرسش‌نامه خودکار آمدی ریاضی به آنان ارایه و داده‌ها جمع‌آورری گردید. ضریب پایایی آزمون گروهی اشکال نهفته آن به روش بازآزمایی 89/. به دست آمده است، اعتبار کلی پرسش‌نامه جهت‌گیری هدفی در اجرای نهایی نیز 87/؛ و اعتبار خرده‌آزمون‌های آن به ترتیب 87/. 84/. و 76/. به دست آمده است، روایی پرسش‌نامه خودکارآمدی ریاضی بر اساس آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تأییدی به دست آمده و تأیید شد. پایایی کلی پرسش‌نامه 91/. گزارش شد. داده‌ها با روش آماری همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و رگرسیون چندگانه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میان سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی با پیشرفت ریاضی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و خودکارآمدی ریاضی پیشترین سهم را در پیش‌بینی پیشرفت ریاضی دارد. دانش‌آموزانی که سبک شناختی ناوابسته به زمینه دارند، میزان خودکارآمدی ریاضی بیشتری را گزارش کرده‌اند. همچنین دانش‌آموزان با سبک شناختی ناوابسته به زمینه نمره‌ اهداف تبحری بیشتری دارند. و دانش‌آموزان با سبک شناختی وابسته به زمینه نمره‌ اهداف اجتنابی بیشتری دارند. اهداف تبحری با خودکارآمدی ریاضی رابطه معنادار دارد. بین میزان خودکارآمدی و نمره هدف رویکردی ارتباط معناداری در جهت مستقیم وجود دارد- بین میزان خودکارآمدی و نمره هدف اجتنابی ارتباط معناداری در جهت معکوس وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می‌دهد که پیشرفت عملکرد تحصیلی ریاضی به تنهایی از طریق اهداف پیشرفت، سبک شناختی و میزان خودکارآمدی قابل پیش‌بینی است، ولی در تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص گردید که سهم باورهای خودکارآمدی ریاضی پیش از اهداف پیشرفت وسبک شناختی است.

کلمات کلیدی

سبک‌های شناختی؛ اهداف پیشرفت؛ خودکارآمدی ریاضی؛ پیشرفت ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047710,
author = {هادی تقی زاده and عبدخدائی, محمدسعید and کارشکی, حسین},
title = {نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد},
journal = {پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {6},
month = {December},
issn = {2345-6523},
pages = {41--58},
numpages = {17},
keywords = {سبک‌های شناختی؛ اهداف پیشرفت؛ خودکارآمدی ریاضی؛ پیشرفت ریاضی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش سبک‌های شناختی، اهداف پیشرفت و خودکارآمدی ریاضی در پیشرفت ریاضی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دولتی شهر مشهد
%A هادی تقی زاده
%A عبدخدائی, محمدسعید
%A کارشکی, حسین
%J پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی
%@ 2345-6523
%D 2014

[Download]