اقتصاد پولی، مالی, دوره (21), شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (153-174)

عنوان : ( بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , سید محمد فهیمی فرد , حنیف خیرخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه به بررسی و پیش بینی مقایسه‏ای عملکرد شبکه بانکی کشور (متشکل از 14 بانک) با مدل‏های اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پرداخته شد. برای این منظور در ابتدا با مدل شبکه عصبی کوهنن (Kohonen)، بانک‏های مورد بررسی به دو دسته با عملکرد بالا و با عملکرد پایین تقسیم شده است، سپس با استفاده از خروجی مدل شبکه عصبی کوهنن، نسبت‏های مالی و مدل اقتصادسنجی داده‏ های تابلویی (Panel Data) به تخمین مدل عملکرد شبکه بانکی برای دوره 1389-1384پرداخته و در نهایت با به‏ کارگیری معیارهای ارزیابی کارایی مدل‏ها، به مقایسه کارایی مدل‏های Panel Data و ANN در پیش بینی عملکرد شبکه بانکی پرداخته شد. نتایج مدل کوهنن نشان داد که از 14 بانک مورد مطالعه، 4 بانک به گروه با عملکرد بالا و 10 بانک به گروه با عملکرد پایین اختصاص دارد. هم‏چنین نتایج مدل Panel Data نشان داد که متغیر نسبت نقد به سپرده کل دارای بیشترین و متغیر نسبت درآمد سرمایه‏ ای به درآمد کل دارای کمترین تاثیر بر عملکرد شبکه بانکی می‏ باشد. در نهایت بررسی مقایسه‏ای مدل‏ها نشان داد که مدل ANN برای پیش‏ بینی عملکرد شبکه بانکی بر مدل Panel Data برتری دارد.

کلمات کلیدی

, ANN مدل , Kohonen مدل , Panel Data , عملکرد شبکه بانکی, پیش بینی, مدل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047715,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and سید محمد فهیمی فرد and حنیف خیرخواه},
title = {بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data},
journal = {اقتصاد پولی، مالی},
year = {2014},
volume = {21},
number = {8},
month = {November},
issn = {2251-8452},
pages = {153--174},
numpages = {21},
keywords = {ANN مدل ،Kohonen مدل ،Panel Data ، عملکرد شبکه بانکی، پیش بینی، مدل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و پیش ‏بینی عملکرد شبکه بانکی ایران با استفاده از مدل‏های Kohonen، ANN و Panel data
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A سید محمد فهیمی فرد
%A حنیف خیرخواه
%J اقتصاد پولی، مالی
%@ 2251-8452
%D 2014

[Download]