کشاورزی بوم شناختی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (36-46)

عنوان : ( بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروان )

نویسندگان: الهام اوغازیان , قربانعلی اسدی , حمید حاتمی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) مطالعات در سه منطقه مختلف شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی در بهار سال 1390 انجام شد. مطالعات مقدماتی شامل جمع آوری، شناسایی و ارزیابی تأثیر حشرات مختلف بر رشد رویشی و زایشی ازمک بود. به این منظور، 40 بوته کامل شامل 20 بوته سالم و 20 بوته آلوده دارای ریشه از منطقه آلوده به کنه گال‌زا جمع آوری و داخل گلدان کاشته شدند. پس از استقرار، بوته های شاهد با استفاده از کنه کش سمپاشی و سایر بوته ها طی سه مرحله با کنه گال‌زا، آلوده شدند. در پایان فصل رشد ارتفاع، قطر ساقه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی و تعداد بذر اندازه گیری و ثبت شد. نتایج بررسی دامنه میزبانی نشان داد که کنه گال‌زا از هیچ یک از گیاهان خانواده شب بوئیان بجز ازمک تغذیه نکرد. اثر حمله کنه گال‌زا بر خصوصیات رویشی و زایشی ازمک معنی دار (01/0≥p) بود، بطوریکه حمله کنه گال‌زا باعث کاهش 98 درصدی تعداد بذر ازمک در مقایسه با شاهد شد. کنه گال‌زا با کاهش خصوصیات رویشی و زایشی ازمک، باعث کاهش تعداد بذر این علف هرز شد.

کلمات کلیدی

, تنوع زیستی, دامنه میزبانی, دشمن طبیعی, گیاه هرز مهاجم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047718,
author = {الهام اوغازیان and اسدی, قربانعلی and حمید حاتمی and خرم دل, سرور},
title = {بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروان},
journal = {کشاورزی بوم شناختی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-6824},
pages = {36--46},
numpages = {10},
keywords = {تنوع زیستی، دامنه میزبانی، دشمن طبیعی، گیاه هرز مهاجم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba L.) با استفاده از کنه گال‌زا (Aceria drabae (Nal.) Acari: Eriophydae)) در منطقه شیروان
%A الهام اوغازیان
%A اسدی, قربانعلی
%A حمید حاتمی
%A خرم دل, سرور
%J کشاورزی بوم شناختی
%@ 2251-6824
%D 2015

[Download]