دانشگاه علوم پزشکی زنجان, دوره (23), شماره (97), سال (2015-6) , صفحات (122-130)

عنوان : ( اثر ویتامین C بر التهاب القا شده توسط فرمالین در موش صحرایی )

نویسندگان: ندا موحد اول , مسعود فریدونی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: ویتامین ‍C یا آسکوربیک اسید یک عنصر غذایی ضروری است که دارای اثرات محافظتی نورونی بوده و موجب کاهش فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز 2 و کاهش سنتز پروستاگلاندین‌ها می‌گردد. بنابراین قابل فرض است که آسکوربیک اسید فرآیند ادم التهابی را کاهش دهد، به‌منظور بررسی این فرضیه از مدل ادم التهابی القاء شده توسط فرمالین در پای موش صحرایی استفاده گردید. روش بررسی: از 56 موش‌های صحرایی 200 تا 250 گرمی نر بالغ نژاد ویستار استفاده شد. گروه‌های رت، شامل سالین داخل پریتوان (IP)، سالین داخل نخاعی (intrathecal; IT )، آسکوربیک اسید IP(با غلظت‌های 200 و 100، 10، 1 میلی‌گرم در کیلو گرم) و آسکوربیک اسید IT(2% میلی‌گرم در 10 میکرو‌لیتر) در فرم معمول و خنثی شده بودند. نیم ساعت پس از تجویز IPو 5 دقیقه پس از تجویز IT، 05/0 میلی‌لیتر فرمالین 5/2 درصد به کف پای چپ حیوان تزریق شد. حجم ادم از تفاضل حجم اندازه‌گیری شده پا به روش پلتیسمومتری قبل از تزریقات، از حجم همان پا یک‌ساعت پس از تزریق فرمالین، محاسبه گردید. یافته‌ها: تجویز داخل صفاقی دزهای 200 میلی‌گرم در کیلوگرم (P<0/05)، 100 میلی‌گرم در کیلوگرم (P<0/001) و 10 میلی‌گرم در کیلوگرم (P<0/01) آسکوربیک اسید و همچنین تجویز نخاعی غلظت (2% میلی‌گرم در 10 میکرو‌لیتر) آسکوربیک اسید درهر دو وضعیت معمول و خنثی شده (P<0/001) موجب کاهش معنی‌دار ادم التهابی شدند. نتیجه‌گیری: اثرات ویتامین C در کاهش میزان ادم التهابی قابل ملاحظه بود. این اثرات احتمالاً وابسته به دوز و مستقل از حالت اسیدی آن می‌باشند.

کلمات کلیدی

, آسکوربیک اسید, التهاب, تجویز داخل صفاقی, تجویز نخاعی, فرمالین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047720,
author = {موحد اول, ندا and فریدونی, مسعود},
title = {اثر ویتامین C بر التهاب القا شده توسط فرمالین در موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی زنجان},
year = {2015},
volume = {23},
number = {97},
month = {June},
issn = {1606-9366},
pages = {122--130},
numpages = {8},
keywords = {آسکوربیک اسید، التهاب، تجویز داخل صفاقی، تجویز نخاعی، فرمالین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر ویتامین C بر التهاب القا شده توسط فرمالین در موش صحرایی
%A موحد اول, ندا
%A فریدونی, مسعود
%J دانشگاه علوم پزشکی زنجان
%@ 1606-9366
%D 2015

[Download]