اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی , 2014-06-11

عنوان : ( نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه )

نویسندگان: سیدمحمدصادق طباطبائی , بهروز مهرام , مهدی فتحی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: آموزش تلقینی در زمره ی روشهای یاددهی- یادگیری است که بنیان نظری آن، یافته های روانشناسی، علوم اعصاب و روانپزشکی است. این روش در دهه های اخیر ، نتایج قابل توجهی را نشان داده است؛ با این وصف تاکنون در ایران هیچکدام از موضوعات آموزشی مورد آزمایش دقیق و علمی قرار نگرفته است. هدف: این تحقیق به منظور آزمودن روش آموزش تلقینی در شرایط نظام آموزش و پرورش عمومی و بومی سازی آن انجام شده است. روش: نمونه مورد مطالعه دوگروه 10 نفره دانش آموزان پسر پایه ی اول متوسطه قدیم (پایه ی نهم) یکی از دبیرستان های شهرستان مشهد بود که پس از اجرای پیش آزمون و در قالب دو گروه همتای آزمایش و کنترل، محتوای یکسانی را به شیوه ی تلقینی و شیوه ی متداول آموزش ادبیات فارسی فراگرفته و سپس آزمون پیشرفت تحصیلی در قالب پس آزمون به آنها ارائه شد. برای مقایسه دو گروه، از آزمون مقایسه ی دو میانگین همبسته استفاده شد.

کلمات کلیدی

, لوزانوف, آموزش تلقینی, پیشرفت تحصیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047721,
author = {طباطبائی, سیدمحمدصادق and مهرام, بهروز and مهدی فتحی},
title = {نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه},
booktitle = {اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوزانوف، آموزش تلقینی، پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آموزش تلقینی در پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دوره ی متوسطه
%A طباطبائی, سیدمحمدصادق
%A مهرام, بهروز
%A مهدی فتحی
%J اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی
%D 2014

[Download]