پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (16), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (97-83)

عنوان : ( نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم )

نویسندگان: رضا پیش قدم , آتنا عطاران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به نقش مهم حوزه روان شناسی در رشته آموزش زبان انگلیسی، در این مقاله کوشیدیم تا به نقد و بررسی کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم بپردازیم. این کتاب در سال 2005 به قلم زلتان درنیه چاپ شده است و در حال حاضر یکی از اصلی ترین منابع درس روان شناسی زبان در رشته آموزش زبان انگلیسی در ایران می باشد. در راستای نقد و بررسی کتاب، ابعاد مختلف نظری، اجتماعی و فرهنگی این اثر مورد بررسی قرار گرفت و شرحی از نکات مثبت و منفی آن ارائه شد. در نهایت، از استادان خواسته شد تا توجه دانشجویان خود را به تفاوت های فرهنگی موجود در کتاب جلب کنند و با نگرشی انتقادی به مفاهیمی غربی آن نگاه کنند.

کلمات کلیدی

, روان شناسی, درنیه, آموزش زبان انگلیسی, نقد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047727,
author = {پیش قدم, رضا and عطاران, آتنا},
title = {نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2016},
volume = {16},
number = {2},
month = {December},
issn = {1605-9212},
pages = {97--83},
numpages = {-14},
keywords = {روان شناسی، درنیه، آموزش زبان انگلیسی، نقد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم
%A پیش قدم, رضا
%A عطاران, آتنا
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 1605-9212
%D 2016

[Download]