حفاظت گیاهان, دوره (30), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (93-108)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , مهدی راستگو , علی قنبری , روح اله آفریکان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی امکان کاهش مصرف علف‌کش فورام سولفورون ( OD 5/22 درصد) در ذرت، آزمایشی بصورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در سه تکرار، در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی مشهد، انجام شد. الگوی کاشت ذرت در 3 سطح (کاشت یک ردیفه در ردیف هایی بفواصل 75 سانتی متر ، کاشت دو ردیفه بصورت موازی در طرفین پشته هایی بفواصل 75 سانتی متر و کاشت دو ردیفه بصورت زیگزاگ در طرفین پشته هایی بفواصل 75 سانتی متر) به عنوان کرت های اصلی و روش کاربرد نیتروژن در 2 سطح (پخش سراسری و نواری در روی ردیف های روش کاشت تک ردیفه ذرت و بین ردیف های روش‌های کاشت دو ردیفه ( از منبع اوره 46 درصد) و مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون در 4 سطح (100، 75 ، 50 و صفر درصد مقدار کاربرد توصیه شده آن (2 لیتر ماده تجاری در هکتار) در مرحله 4 برگی ذرت، به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج نشان دادند که اثر الگوی کاشت بر زیست توده و تراکم علف های هرز و نیز صفات ذرت معنی‌دار نبود. با این وجود توزیع کود نیتروژن بصورت نواری در مقایسه با توزیع سراسری آن منجر به کاهش حدود 25 و حدود 10 درصدی تراکم و زیست توده کل علف های هرز در واحد سطح شد و افزایش حدود 7، 30 و 25 درصدی در ارتفاع، عملکرد دانه و زیست توده ذرت در واحد سطح شد. بطور کلی نتایج نشان داد که در صورت استفاده از الگوی کاشت دو ردیفه و توزیع نواری کود نیتروژن می‌توان دز مصرفی علف کش فورام سولفورون را به میزان 50 درصد کاهش داد.

کلمات کلیدی

, آرایش کاشت, دز کاهش یافته, زیست توده علف های هرز, سولفونیل اوره ها, سینگل کراس 704
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047749,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راستگو, مهدی and قنبری, علی and آفریکان, روح اله},
title = {ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ)},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-4749},
pages = {93--108},
numpages = {15},
keywords = {آرایش کاشت، دز کاهش یافته، زیست توده علف های هرز، سولفونیل اوره ها، سینگل کراس 704},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ)
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راستگو, مهدی
%A قنبری, علی
%A آفریکان, روح اله
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2016

[Download]