علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (107-118)

عنوان : ( تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه )

نویسندگان: فاطمه رمضانی , علی شایان فر , رضا توکل افشاری , کرامت الله رضایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر نانوذرات نقره، روی، نیکل، روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه تحقیقی در قالب آزمایش فاکتوریل به صورت کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام گرفت. هدف از این تحقیق تعیین تأثیر احتمالی نانوذرات مختلف بر گیاه یونجه و آستانة تحمل به نانوذرات مختلف است. در وضعیت آزمایشگاهی بیشترین کاهش در سرعت جوانه زنی و طول ساقه چه به ترتیب در تیمار 40 میلیگرم بر لیتر روی- مس و نقره مشاهده شد. در وضعیت اتاقک رشد نیز تنها شاخص سرعت سبزشدن در سطح یک درصد معنادار شد و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار 80 میلیگرم بر لیتر روی - مس گزارش شد. آنزیم کاتالاز در گیاه یونجة تیمارشده با نانوذره در سطح 5 درصد معنادار شد، اما هیچ تفاوت معناداری بین شاهد و تیمار نانوذره از نظر مقدار فعالیت آنزیمهای سوپراکسیددیسموتاز و آسکورباتپراکسیداز مشاهده نشد. در بین همة نانوذرات، بیشترین مقدار نانوذرة جذب شده در گیاهچه، نانوذرة نیکل بود که در تیمار 40 میلیگرم بر لیتر نیکل مشاهده شد. براساس نتایج، کاهش خسارت فلزات در وضعیت اتاقک رشد نسبت به کشت آزمایشگاهی مشاهده شد که ممکن است ناشی از بستر جوانه زنی بذرها باشد.

کلمات کلیدی

, استقرارگیاهچه, جوانه زنی, فعالیت آنزیمی, نانوذرات, یونجه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047753,
author = {فاطمه رمضانی and علی شایان فر and توکل افشاری, رضا and کرامت الله رضایی},
title = {تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {45},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4811},
pages = {107--118},
numpages = {11},
keywords = {استقرارگیاهچه، جوانه زنی، فعالیت آنزیمی، نانوذرات، یونجه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر نانوذرات نقره، نیکل، روی و روی- مس بر جوانه زنی، استقرار و فعالیت آنزیمی بذر گیاه یونجه
%A فاطمه رمضانی
%A علی شایان فر
%A توکل افشاری, رضا
%A کرامت الله رضایی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2014

[Download]