علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (1), سال (2013-4) , صفحات (69-83)

عنوان : ( بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری )

نویسندگان: رامین عالیوند , رضا توکل افشاری , فرزاد شریف زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلزا پس از سویا و نخل روغنی مقام سوم در تولید روغن جهان را داراست. شرایط نامساعد انبارداری ، به خصوص رطوبت نسبی بالای محیط انبار و مهمتر از آن دمای بالا، به شدت بر کیفیت دانه های روغنی کلزا اثر می گذارد. به منظور بررسی اثر دما، محتوی رطوبت بذر و زمان بر روی زوال بذرها کلزا رقم اکاپی و همچنین کمی سازی این اثر و تعیین ضرایب حیات، این بررسی در آزمایشگاه بذر پردیس کشاورزی دانشگاه تهران به صورت 35 و 45 ،15،25، فاکتوریل در غالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. دما در 5 سطح ( 5 درجه سانتیگراد) ، محتوی رطوبت بذر در 4 سطح ( 13،5،9 و 17 درصد) و شش زمان (یک، دو، سه، چهار،پنج و شش ماه) به عنوان فاکتورهای این آزمایش بودند. بعد از هر بار نمونه گیری در زمان های انبارداری، آزمون جوانه زنی استاندارد در دمای 20 درجه سانتی گراد به انجام شد. هدایت الکتریکی نیز در چهار تکرار انجام top of paper مدت 7 روز بصورت گرفت. اثر سه گانه دما، محتوی رطوبت و زمان برای همهی شاخص های درصد جوانه زنی کل، سرعت جوانه زنی، متوسط زمان جوانه زنی و شاخص بنیه در سطح یک درصد معنی دار بود.کمترین سطح زوال در دمای 5 درجه سانتی گراد با محتوی رطوبت 5 درصد بود که بعد از 6 ماه جوانه زنی از 98 به 93 درصد کاهش یافت. با گذشت زمان هدایت الکتریکی افزایش یافت و در دماهای بالا این افزایش بیشتر بود. ضرایب حیات نیز بعد از یکسال انبار داری با ،(2/49975) CW،(5/65359) KE استفاده از معادله قابلیت حیات بذرمحاسبه گردید. ضرایب 0/00001438 ) ) CQ 0/04387 ) و ) CH محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, کلزا, انبارداری, دما, محتوی رطوبت بذر, ضرایب حیات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047755,
author = {رامین عالیوند and توکل افشاری, رضا and فرزاد شریف زاده},
title = {بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {44},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4811},
pages = {69--83},
numpages = {14},
keywords = {کلزا، انبارداری، دما، محتوی رطوبت بذر، ضرایب حیات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند جوانه زنی بذر کلزا ( Brassica napus) و پیش بینی زوال بذر طی شرایط متفاوت انبارداری
%A رامین عالیوند
%A توکل افشاری, رضا
%A فرزاد شریف زاده
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2013

[Download]