علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (44), شماره (3), سال (2013-11) , صفحات (379-397)

عنوان : ( تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین )

نویسندگان: علی مرادی , فرزاد شریف زاده , رضا توکل افشاری , رضا معالی امیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در طی دوره رسیدگی بذر و جوانه زنی پس از آن، تغییرات عمده ای در بیان ژن ها، فرایندهای متابولیک و وضعیت فیزیولوژیک بذر رخ می دهد.به منظور ارزیابی الگوی پروتئوم بذرهای علف گندمی بلند در شرایط متفاوت رشدی شامل: بهینه (دمای C̊ 20 و پتانسیل آبی صفر بار)، تنش خشکی (دمای C̊ 20 و پتانسیل آبی 6- بار) و تنش دمای پایین (دمای C̊ 6 و پتانسیل آبی صفر بار) برای جوانه زنی قرار گرفتند. نمونه برداری از بذرهای خشک (زمان صفر) و بذرهای جوانه زده در شرایط بهینه، تنش خشکی و دمای پایین به ترتیب در 14، 36 و 96 ساعت پس از شروع آزمایش (پیش از خروج ریشه چه) انجام شد. به‌منظور شناسایی پروتیئن های استخراج شده از روش انگشت نگاری جرم پپتید استفاده شد، که بدین منظور از روش MALDI-TOF) MS) برای شناسایی لکه ها استفاده شد. در این سه گروه مقایسه ای تعداد 114 لکه دچار تنظیم افزایشی و یا کاهشی شد. بیشترین میزان تغییرات در میان این گروه ها نیز در مقایسه بذر جوانه زده در شرایط تنش دمای پایین و بذر خشک با 78 لکه تغییر یافته مشاهده شد، که از میان آنها 65 لکه دچار تنطیم افزایشی و 13 لکه دچار تنظیم کاهشی بودند.

کلمات کلیدی

, علف گندمی بلند, جوانه زنی, تنش خشکی, تنش دمای پایین, تجزیه پروتئوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047759,
author = {علی مرادی and فرزاد شریف زاده and توکل افشاری, رضا and رضا معالی امیری},
title = {تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2013},
volume = {44},
number = {3},
month = {November},
issn = {2008-4811},
pages = {379--397},
numpages = {18},
keywords = {علف گندمی بلند،جوانه زنی، تنش خشکی، تنش دمای پایین، تجزیه پروتئوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجزیه پروتئوم بذر علف گندمی بلند تحت شرایط تنش خشکی و دمای پایین
%A علی مرادی
%A فرزاد شریف زاده
%A توکل افشاری, رضا
%A رضا معالی امیری
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2013

[Download]