مدیریت توسعه و تحول, شماره (19), سال (2015-3) , صفحات (11-18)

عنوان : ( تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان )

نویسندگان: علی شیرازی , سیده منصوره حسینی رباط ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نیروی انسانی توانمند یکی از منابع مهم و اساسی سازمان­ها قلمداد می‌شود و سازمان­ها برای رسیدن به اهداف، نیازمند به نیروی انسانی کارآمد می­ باشند. گرچه مدیریت همیشه نمی­تواند از ترک کارکنان با ارزش خود جلوگیری کند، اما با اجرای سیاست­ها و اقدامات مؤثر مربوط به مدیریت منابع انسانی تا حدود زیادی می‌تواند میزان رخداد این تصمیم را کاهش دهد. در این پژوهش تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان به واسطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی بررسی شده است. آزمون فرضیه ­های تحقیق به صورت دو مرحله‌ای برای مدل‌یابی به روش حداقل مربعات جزیی به کمک نرم افزار PLS برای 72 کارمند شرکت مشاوره مهندسی طوس آب مشهد به طریق نمونه­ گیری تصادفی ساده با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی تحقیق به روش اعتبار محتوا و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اقدامات مدیریت منابع انسانی از طریق تعهد سازمانی بر حفظ کارکنان تأثیر دارد ولی نقش واسطه رضایت شغلی تأیید نشد. همچنین در هریک از اقدامات مورد مطالعه، جذب، آموزش و ارزیابی عملکرد به جزء جبران خدمت از طریق رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر حفظ کارکنان تأثیر معناداری داشتند.

کلمات کلیدی

اقدامات مدیریت منابع انسانی؛ رضایت شغلی؛ تعهد سازمانی؛ حفظ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047760,
author = {شیرازی, علی and حسینی رباط, سیده منصوره},
title = {تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان},
journal = {مدیریت توسعه و تحول},
year = {2015},
number = {19},
month = {March},
issn = {2008-8558},
pages = {11--18},
numpages = {7},
keywords = {اقدامات مدیریت منابع انسانی؛ رضایت شغلی؛ تعهد سازمانی؛ حفظ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر حفظ کارکنان
%A شیرازی, علی
%A حسینی رباط, سیده منصوره
%J مدیریت توسعه و تحول
%@ 2008-8558
%D 2015

[Download]