نانو مواد, دوره (18), شماره (6), سال (2014-9) , صفحات (85-92)

عنوان : ( بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا )

نویسندگان: محمود شریعتی , غلامعلی فرزی , علی دادرسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکل، ساخته شده از نانوکامپوزیت های پایه اپوکسی که با نانوذرات سیلیس تقویت شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی از دو نوع نانوذره با قطرهای متوسط 17و 65 نانومتر در سه سری از نانوکامپوزیت ها، تا 5/4 درصد وزنی استفاده شده است. سری اول نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانوذرات با قطر متوسط 17 نانومتر، سری دوم نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانوذرات با قطر متوسط 65 نانومتر و سری سوم نانوکامپوزیت های تقویت شده با ترکیبی از نانوذرات با قطر متوسط 17 و 65 نانومتر است. نمونه ها به کمک یک دستگاه سروهیدرولیک اینسترون، تحت بارگذاری شبه استاتیکی قرار گرفته و فروپاشی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سطح شکست نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که افزودن نانوذرات سیلیکا باعث کاهش قابلیت جذب انرژی سازه ها شده و سازه ها تحت یک مود ناپایدار و خطرناک دچار فروپاشی می شوند. همچنین مشاهده شد که اندازه ذرات تأثیر قابل توجهی بر قابلیت جذب انرژی نداشته ولی استفاده ترکیبی از هر دو نوع نانوذره هم افزایی اندکی را نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, قوطی, قابلیت جذب انرژی, نانوکامپوزیت, اپوکسی, سیلیکا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047763,
author = {شریعتی, محمود and غلامعلی فرزی and علی دادرسی},
title = {بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا},
journal = {نانو مواد},
year = {2014},
volume = {18},
number = {6},
month = {September},
issn = {2008-6156},
pages = {85--92},
numpages = {7},
keywords = {قوطی، قابلیت جذب انرژی، نانوکامپوزیت، اپوکسی، سیلیکا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر اندازه ذرات پر کننده و ترکیبات مختلف آنها بر قابلیت جذب انرژی سازه های جدار نازک قوطی شکلِ ساخته شده از نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سیلیکا
%A شریعتی, محمود
%A غلامعلی فرزی
%A علی دادرسی
%J نانو مواد
%@ 2008-6156
%D 2014

[Download]