روابط خارجی, دوره (6), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (153-180)

عنوان : ( چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بعد از آنکه کشورهای اسلامی از نظام های امپراطوری به دولت ملی تغییر شکل دادند مجموعه ای از جنبش های اسلام گرا شکل گرفته است. این جنبش ها توسط متفکران و سیاست مدارانی ایجاد شده اند که قصد داشته اند با تغییر سیاست داخله و خارجه وضعیت مسلمانان را بهبود بخشند. با نگاهی تاریخی به جنبش های اسلامی می توان آنها را در قالب چهار موج مورد بررسی قرار داد. جالب آن است که این چهار موج جنبش اسلامی با شور، اندیشه های همبسته و ایمان و عصبیت فعالیت سیاسی و اجتماعی را آغاز می کنند اما در ادامه بهار جنبش آنها، تبدیل به خزانی یاس آور می گردد. این مقاله با تاکید بر چهار موج اصلاحی، انتقادی، رادیکال و مدنی در صد ساله اخیر جنبش های اسلامی، با استفاده از روش شناسی که اندیشه، شرایط داخلی، شرایط خارجی، استراتژی، سیاست گذاری و ... را می سنجد، تا به این نتیجه برسد که اغلب این موج ها از بهار به سمت خزان حرکت کرده اند و اغلب در مواجهه با زمینه سخت سیاست داخله و خارجه به علت نداشتن برنامه مشخص شکست خورده اند.

کلمات کلیدی

, جنبش های اسلامی, بهار و خزان اسلام گرایان, بنیادگرایی, اسلام سیاسی, اسلام
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047773,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک},
journal = {روابط خارجی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-5419},
pages = {153--180},
numpages = {27},
keywords = {جنبش های اسلامی، بهار و خزان اسلام گرایان، بنیادگرایی، اسلام سیاسی، اسلام مدنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T چهار موج جنبش های اسلامی: تحلیل پدیده خلا تکنیک
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J روابط خارجی
%@ 2008-5419
%D 2014

[Download]