مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (5), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (193-209)

عنوان : ( ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آن ها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار )

نویسندگان: احسان امیری راد , ماکان طالبی , محمدرضا مه پیکر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انبساط بخار خشک در طبقات کم فشار توربین های بخار به علت مافوق سرد شدن بخار موجب بروز پدیده جوانه زایی و متعاقباً دوفازی شدن جریان می شود. محاسبه دقیق توزیع فشار، نرخ رطوبت و شعاع قطرات مایع تولیدی در طول نازل نقش مؤثری در پیش بینی خصوصیات جریان و خسارات ناشی از چگالش بخار دارد. یکی از معادلات مهم و تأثیرگذار حاکم بر جریان بخار تر معادله جوانه زایی است، که به نوعی تعیین کننده تعداد قطرات تولیدی می باشد. در رابطه با قطر قطرات رشد یافته با توجه به فرضیه های چگونگی کنش و واکنش بین قطرات ایجاد شده روش های مختلفی برای میانگین گیری شعاع قطرات استفاده شده است. در تحقیق حاضر برای اولین بار مدل های مختلف جوانه زایی با روش های مختلف میانگین گیری شعاع قطرات در یک مدل لاگرانژی اویلری ترکیب گردیده، و نتایج توزیع فشار و شعاع قطرات محاسباتی در چندین حالت با نتایج تجربی مقایسه شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از روش میانگین ساوتر در ترکیب با اصلاح گیرشیک چیو بر معادله جوانه زایی هِیل بهترین کارکرد را در پیش بینی خواص جریان بخار تر خواهد داشت. ضمن آنکه دو مدل ترکیبی معادله جوانه زایی کلاسیک با اصلاح گیرشیک چیو و بدون اصلاح به همراه متوسط گیری ساوتر با اختلاف اندکی در رتبه های بعدی قرار می گیرند و به ویژهدقت محاسبه فشار آن ها نیز قابل قبول می باشد.

کلمات کلیدی

, نازل همگرا-واگرای فراصوت, جوانه زایی, میانگین گیری شعاع قطرات, شوک چگالش, بخار مافوق سرد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047777,
author = {احسان امیری راد and ماکان طالبی and مه پیکر, محمدرضا},
title = {ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آن ها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-9475},
pages = {193--209},
numpages = {16},
keywords = {نازل همگرا-واگرای فراصوت، جوانه زایی، میانگین گیری شعاع قطرات، شوک چگالش، بخار مافوق سرد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی معادلات جوانه زایی و روش های میانگین گیری شعاع قطرات و بررسی اثر ترکیب آن ها بر پارامترهای جریان چگالشی بخار
%A احسان امیری راد
%A ماکان طالبی
%A مه پیکر, محمدرضا
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2015

[Download]