سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی , 2015-03-11

عنوان : ( بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل )

نویسندگان: ندا صادقی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبردهای حل تعارض ملزم شده میباشد.این پژوهش توصیفی و از جهت تحلیل دادهها از نوع همبستگی میباشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان متأهل ترم اول 29 مجتمع علوم انسانی - مقطع کارشناسی ورودی سال 29 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد می باشد. از بین جامعه 741 نفری فوق 701 نفر براساس جدول مورگان، به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با استفاده از باورهای آیدلسون ،DSI- پرسشنامههای تفکیک خویشتن اسکورن 9 سنجش واقع ROCI-II وسبکهای حل تعارض رحیم ،RBI و اپستاین شد. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام حاکی از آن است که:. وضعیت خود، امتزاج، باور به مخرب بودن مخالفت، تغییر ناپذیری همسر و تفاوتهای بصورت مثبت و برش عاطفی بصورت منفی 71 درصد از متغیر سبک حل تعارض )ملزم شده(را پیشبینی کردند. بنابر این درمانگران می توانند با شناخت سطح تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی زوجین در حل تعارضات به آنان کمک کنند.

کلمات کلیدی

, تفکیک خویشتن, باورهای ارتباطی, سبکهای حل تعارض 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047781,
author = {ندا صادقی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا},
title = {بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل},
booktitle = {سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی},
year = {2015},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {تفکیک خویشتن، باورهای ارتباطی، سبکهای حل تعارض 1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رابطه تفکیک خویشتن و باورهای ارتباطی با راهبرد حل تعارض ملزم شده دانشجویان متأهل
%A ندا صادقی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%J سومین همایش ملی سلامت روان و تندرستی
%D 2015

[Download]