نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران , 2015-04-22

عنوان : ( توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی )

نویسندگان: مهران صادقی دلوئی , محمودرضا گلزاریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهمیت خودکارسازی فرآیندها با فناوری های جدید و از جمله فناوری های نوری و بینایی در راستای رفع نیازهای غذایی قرن جدید و بالا بردن کیفیت محصولات کشاورزی ارائه شده به بازارها در حال افزایش است. در این پژوهش یک سامانه بینایی ماشینی برای درجه بندی سیب زمینی که یکی از مهمترین و پر کاربردترین محصولات کشاورزی است توسعه یافت. این سامانه دارای مراحل تصویربرداری، استخراج ویژگی ها با شیوه های پردازش تصویر، مرحله ارزیابی (از نظر بدشکلی)، درجه بندی (از لحاظ اندازه) و تخمین وزن (بر اساس مساحت سطح مقطع) است. برای هر کدام از مراحل ارزیابی، درجه بندی و تخمین وزن، ویژگی های متفاوتی مورد آزمون قرار گرفت که برای تعیین بدشکلی؛ شاخص فشردگی، برای درجه بندی؛ طول محور اصلی و برای تخمین وزن؛ معادله رگرسیون چند جمله ای درجه دو بر حسب مساحت سطح مقطع انتخاب شدند. تعداد 33 غده برای ارزیابی عملکرد سامانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که این سامانه با دقت 39 % قادر به تخمین وزن از روی تصویر سیب زمینی ها است و می تواند با دقت 133 % درصد سیب زمینی های بدشکل را از سی بزمینی های سالم تفکیک کند. همچنین نتایج حاکی از دقت بالای 33 % برای درجه بندی غده های سیب زمینی از لحاظ اندازه بود.

کلمات کلیدی

, خودکارسازی, سیب زمینی, درجه بندی, ویژگی های تصویری, مورفولوژی, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047783,
author = {صادقی دلوئی, مهران and گلزاریان, محمودرضا},
title = {توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی},
booktitle = {نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {خودکارسازی، سیب زمینی، درجه بندی، ویژگی های تصویری، مورفولوژی، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه یک سامانه بینایی ماشینی برای ارزیابی شکلی و درجه بندی سیب زمینی از روی ویژگی های استخراج شده از تصاویر دو بعدی
%A صادقی دلوئی, مهران
%A گلزاریان, محمودرضا
%J نهمین کنگره ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
%D 2015

[Download]