جامعه شناسی ایران, دوره (15), شماره (2), سال (2014-9) , صفحات (57-86)

عنوان : ( مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی )

نویسندگان: احمدرضا اصغرپور ماسوله , عطیه صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکه های اجتماعی مجموعه ای از روابط اجتماعی هستند و اعتماد، یکی از ویژگی های مهم روابط اجتماعی محسوب می شود. بی اعتمادی زمینه ساز عدم همکاری و بی نظمی در جامعه می گردد از این رو هدف اصلی این پژوهش، بررسی تولید و فرسایش اعتماد در ساختارهای شبکه ای مختلف است. ازآنجایی که تعامل های اجتماعی درون روابط اجتماعی رخ می دهند ، چگونگی انتخاب طرف تعامل می تواند بر شکل گیری اعتماد تأثیرگذار باشد. دو معیار مهم کنشگران در انتخاب طرف تعامل شدت اعتماد در رابطه اجتماعی و سابقه تعامل می باشد. بر همین اساس در این مقاله سه نوع راهبرد جهت انتخاب طرف تعامل به کار گرفته شده است که همگی مبتنی بر میزان اعتماد موجود در رابطه است: انتخاب روابط با اعتماد قوی، متوسط و ضعیف. پاسخ دهی طرف تعامل نیز به دو گونه ی تصادفی و مبتنی بر اعتماد امکان پذیر می باشد. به منظور بررسی دقیق چنین وضعیتی از مدل سازی عامل محور استفاده شده است چراکه با این روش می توان جهت به فهم فرآیندها و سازوکارها و حتی انجام آزمایش های مصنوعی اقدام کرد. لذا، در دو نوع ساختار شبکه ای چهار حالت تنظیم برای مدل طراحی گردید. هرکدام از حالات، 111 بار و در 311 واحد زمانی اجرا شد. خروجی مدل با نرم افزار Spss و Matlab مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهند عامل های دارای راهبرد قوی در مقایسه با عامل های دارای راهبرد ضعیف بیشترین توانایی را در تولید اعتماد دارند. همننین در شبکه هایی که پاسخ دهی عامل ها به صورت تصادفی صورت می گیرد، امکان انباشت اعتماد در رابطه وجود ندارد، درصورتی که در شبکه هایی که پاسخ دهی مبتنی بر اعتماد است شاهد انباشته شدن اعتماد در بلندمدت خواهیم بود. همننین، اعتماد در شبکه های مرکزی در مقایسه با شبکه های خوشه ای با احتمال بیشتری دچار فرسایش می شود .

کلمات کلیدی

, اعتماد, شبکه اجتماعی, شبکه مرکزی, شبکه خوشه ای, مدل سازی عامل محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047802,
author = {اصغرپور ماسوله, احمدرضا and صادقی, عطیه},
title = {مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی},
journal = {جامعه شناسی ایران},
year = {2014},
volume = {15},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-1901},
pages = {57--86},
numpages = {29},
keywords = {اعتماد، شبکه اجتماعی، شبکه مرکزی، شبکه خوشه ای، مدل سازی عامل محور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل سازی عامل محور اعتماد در ساختارهای مختلف شبکه های اجتماعی
%A اصغرپور ماسوله, احمدرضا
%A صادقی, عطیه
%J جامعه شناسی ایران
%@ 1735-1901
%D 2014

[Download]