فنی مهندسی مدرس, دوره (15), شماره (6), سال (2015-9) , صفحات (157-166)

عنوان : ( اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع )

نویسندگان: رضا ناصری , محمود شریعتی , مهران کدخدایان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار یکی از موثرترین فرایندهای تغییرشکل پلاستیکی شدید جهت تولید مواد فوق ریزدانه و حتی نانوساختار است. از میان بایوموادهای فلزی،تیتانیم خالص تجاری در مقایسه با سایر آلیاژها بهترین خواص مکانیکی را نشان می دهد. در این مطالعه اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده توسط این فرایند مورد بررسی قرار گرفته است. قطعه کارهایی در دو نوع سطح مقطع دایروی و مربعی در قالبی با زاویه ی کانال 120 درجه با مقطع مربعی در دمای محیط طی یک گذر تحت پرس قرار گرفت و اثرات آن بر نیروی شکل دهی، اندازه ی دانه، سختی و استحکام مطالعه شد. شبیه سازی اجزاء محدود نیز با استفاده از نرم افزار آباکوس جهت پیش بینی نیروی شکل دهی، کرنش پلاستیک معادل و بررسی اثر پارامترهای هندسی کانال قالب بر آنها انجام شده است که انطباق مناسبی بین نتایج شبیه سازی و تجربی وجود داشت. از تحلیل نتایج چنین فهمیده شد که با استفاده از قطعه کاری با مقطع دایروی در فرایند پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار، در مقایسه با قطعه کار با مقطع مربع، نه تنها نیروی پرسکاری کمتری موردنیاز است بلکه خواص مکانیکی ماده نظیر سختی و استحکام نسبتاً بهبود می یابد.

کلمات کلیدی

, پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار, تیتانیم خالص تجاری, سطح مقطع, خواص مکانیکی, شبیه سازی اجزاء محدود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047805,
author = {ناصری, رضا and شریعتی, محمود and کدخدایان, مهران},
title = {اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع},
journal = {فنی مهندسی مدرس},
year = {2015},
volume = {15},
number = {6},
month = {September},
issn = {****-0011},
pages = {157--166},
numpages = {9},
keywords = {پرسکاری در کانال های هم مقطع زاویه دار، تیتانیم خالص تجاری، سطح مقطع، خواص مکانیکی، شبیه سازی اجزاء محدود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع
%A ناصری, رضا
%A شریعتی, محمود
%A کدخدایان, مهران
%J فنی مهندسی مدرس
%@ ****-0011
%D 2015

[Download]