روستا و توسعه پایدار فضا, دوره (1), شماره (3), سال (2021-5) , صفحات (1-18)

عنوان : ( نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد )

نویسندگان: مریم قاسمی , حمید شایان , حمیده محمودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جغرافیا، مکان و فضا بر رفتار انسان تأثیر گذاشته و بازتاب این رفتار نیز تأثیرات متفاوتی بر فضای جغرافیایی می گذارد. تحقیق حاضربه بررسی نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی می‌پردازد. پژوهش از نوع کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی– تحلیلی است متغیر وابسته «گردشگری مذهبی» است که توسط 9 مولفه و متغیر مستقل «عوامل مکانی- فضایی» است که با 7 مولفه به تفکیک عوامل تغییرپذیر و تغییرناپذیر مورد سنجش قرار گرفته است. با توجه به استفاده از الگوی راپرت در تعیین حوزه نفوذ گردشگاهی مشهد و مطالعات میدانی صورت گرفته در دو شهرستان مشهد و بینالود که در حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد می‌باشند 10 روستا به عنوان نمونه انتخاب گردید و حجم گردشگران مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران با خطای 0.07 درصد 196 نفر تعیین شد. واحد تحلیل در این پژوهش \\\"روستا\\\" است و اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از نرم افزارهای Excel و GIS در بخش‌های مختلف پژوهش استفاده گردید. یافته‌ها نشان می‌دهد که با بهبود عوامل مکانی- فضایی، خصوصاً عوامل تغییرپذیر شاهد توسعه بیشتر گردشگری مذهبی به میزان 0.81 هستیم. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان می دهد که عوامل مکانی به میزان 0.81 و عوامل مکانی فضایی تغییرپذیر به میزان 0.69 بر توسعه گردشگری مذهبی موثر است. با توجه به نتایج تحقیق عوامل مکانی- فضایی بقاع متبرکه خصوصاً بهبود عوامل مکانی فضایی تغییر پذیر مانند کیفیت راه، دسترسی به خدمات و ... بر توسعه گردشگری مذهبی موثرند.

کلمات کلیدی

, عوامل مکانی- فضایی, توسعه, گردشگری مذهبی, روستا, حوزه نفوذ مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047817,
author = {قاسمی, مریم and شایان, حمید and محمودی, حمیده},
title = {نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد},
journal = {روستا و توسعه پایدار فضا},
year = {2021},
volume = {1},
number = {3},
month = {May},
issn = {۲۷۱۷-۳۵۰X},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {عوامل مکانی- فضایی، توسعه، گردشگری مذهبی، روستا، حوزه نفوذ مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش عوامل مکانی- فضایی بر توسعه گردشگری مذهبی در نواحی روستایی مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد
%A قاسمی, مریم
%A شایان, حمید
%A محمودی, حمیده
%J روستا و توسعه پایدار فضا
%@ ۲۷۱۷-۳۵۰X
%D 2021

[Download]