پژوهش های بوم شناسی شهری, دوره (3), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (10-26)

عنوان : ( اولویتهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در شهر جیرفت با تأکید بر شاخصهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی )

نویسندگان: محمدرحیم رهنماء , علی خوشاب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برنامه ریزان شهری به دنبال شناسایی بافتهایی هستند, که در زمینه های اجتماعی و کالبدی در اولویت نوسازی و بهسازی قرار دارند. این مقاله سعی دارد به شناسایی و اولویت بندی شاخصهای اقتصادی, اجتماعی, کالبدی و جمعیتی در حوزه های 12 گانه بافت فرسوده شهر جیرفت با 204 هکتار بافت مصوب بپردازد. شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر روشهای کتابخانه ای, میدانی و پرسشنامه ای است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار مدل ارزیابی چندمعیاره AHP و نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج این تحقیق در اولویت بندی شاخصها از طریق نرم افزار Expert choice نشان می دهد شاخص کالبدی با 502 / 0 امتیاز به عنوان شاخص اول در حوزه مداخله بافت قرار دارد و سپس شاخص های اجتماعی, اقتصادی و جمعیتی با ضریب امتیاز 252 / 0 و 143 / 0 و در نهایت 102 / 0 در رتبه های بعدی قرار می گیرند. سپس با ضریب شاخصها در رتبه های به دست آمده مشخص شد که حوزه های 6 , 9 و 10 بدترین شرایط بهسازی و نوسازی و حوزه های 1 , 3 و 4 شرایط نسبتاً بهتری در بافت فرسوده ی شهر جیرفت دارند

کلمات کلیدی

, بافت فرسوده, بهسازی و نوسازی , شاخصهای اجتماعی کالبدی, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047818,
author = {رهنماء, محمدرحیم and خوشاب, علی},
title = {اولویتهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در شهر جیرفت با تأکید بر شاخصهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی},
journal = {پژوهش های بوم شناسی شهری},
year = {2014},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2228-6306},
pages = {10--26},
numpages = {16},
keywords = {بافت فرسوده; بهسازی و نوسازی ; شاخصهای اجتماعی کالبدی; شهر جیرفت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولویتهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری در شهر جیرفت با تأکید بر شاخصهای اجتماعی اقتصادی و کالبدی
%A رهنماء, محمدرحیم
%A خوشاب, علی
%J پژوهش های بوم شناسی شهری
%@ 2228-6306
%D 2014

[Download]