تحقیقات بیماریهای گیاهی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود )

نویسندگان: زهرا عراقی , کامران رهنما , مجتبی ممرآبادی , فرخنده امتی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوسیدگی طوقه و ریشه از مهم ترین بیماری های کدوییان در جهان است. جهت شناسایی عوامل قارچی مولد این بیماری 1389 از مزارع محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه و طالبی) در منطقه شاهرود، میامی و بیارجمند بازدید و - در سال زراعی 90 نمونه های مشکوک به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. قطعات بافتهای آلوده پس از و یا بدون ضدعفونی سطحی پس از شستشو با آب PDA ضدعفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم 1 درصد روی محیط کشت کشت شدند. خالص سازی جدایه های CMA و CMA-PARP ،CMA-PARPH مقطر استریل روی محیط کشت نیمه انتخابی دارای اسپور به روش تک اسپور و آزمون بیماریزایی آنها با روش فرو بردن ریشه گیاهچه ای کشت شده در گل خانه در سوسپانسیون حاوی 106 اسپور در میلیلیتر انجام شد. خالص سازی جدایه های بدون اسپور به روش نوک ریسه و آزمون بیماریزایی آنها بهروش مایه زنی قطعاتی از پرگنه فعال قارچ اطراف طوقه و ریشه گیاهچه های میزبان مورد مطالعه قرار گرفت. جدایه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی (خصوصیات ماکروسکوپی ، میکروسکوپی ) و خصوصیات فیزیولوژیکی با ،Fusarium solani استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند . گونه های بیماریزای شناسایی شده شامل Rhizoctonia و Phytophthora nicotianae ،F. equiseti ،F. oxysporum f. sp. niveum ،F. oxysporum f. sp. melonis و F.solani بودند که گونه اول به عنوان گونه غالب شناسایی گردید . هم چنین نتایج نشان داد که گونه های solani از تمامی مراحل رویشی از گیاهچه تا میوه دهی قابل جدا سازی بوده و در سراسر منطقه پراکنش وسیعی دارند. F. oxysporum این گونه ها برای اولین بار از مزارع جالیز شهرستان شاهرود گزارش می شوند.

کلمات کلیدی

،Phytophthora nicotianae ،Fusarium spp. ، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه، گیاهان جالیزی، شاهرود Rhizoctonia solani 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047830,
author = {زهرا عراقی and کامران رهنما and ممرآبادی, مجتبی and فرخنده امتی},
title = {شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود},
journal = {تحقیقات بیماریهای گیاهی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {February},
issn = {2322-3790},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {،Phytophthora nicotianae ،Fusarium spp. ، بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه، گیاهان جالیزی، شاهرود Rhizoctonia solani 1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و بیماری زایی عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه برخی گیاهان جالیزی در منطقه شاهرود
%A زهرا عراقی
%A کامران رهنما
%A ممرآبادی, مجتبی
%A فرخنده امتی
%J تحقیقات بیماریهای گیاهی
%@ 2322-3790
%D 2014

[Download]