علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-2) , صفحات (29-40)

عنوان : ( مروری بر امکان سنجی استفاده از خردلرزه ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی )

نویسندگان: هادی گریوانی , ناصر حافظی مقدس , ابراهیم حق شناس , ایرج عبدالهی فرد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعات زمین شناسی و ژئوفیزیکی برای شناسایی و اکتشاف منابع هیدروکربنی زیرزمینی هزینه های زیادی در پی داشته و علاوه بر این با عدم قطعیت هایی نیز همراهند. از این رو محققین درگیر در این صنعت تلاش دارند با بهبود روشهای موجود و یافتن روشهای نوین، هزینه و عدم قطعیت اکتشافات هیدروکربنی را کاهش و سرعت و سهولت آنرا افزایش دهند. در این راستا طی سالهای اخیر )بعد از 2003 ( بر امکان سنجی استفاده از خردلرزه ها جهت شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی تمرکز شده است. اساس این مطالعات بر مشاهده قله در دامنه خردلرزه ها در محدوده فرکانسی 1 تا 6 هرتز استوار است که به خردلرزه های هیدروکربنی مشهور شده اند. برخی از محققین این خردلرزه های مشاهده شده معرفی HyMas را به مخازن هیدروکربنی مرتبط دانسته و از آن به عنوان ابزاری سودمند جهت شناسایی مخازن یاد کرده و این روش اکتشافی جدید را تحت عنوان تکنولوژی می کنند. در مقابل برخی دیگر این خردلرزه ها را به سایر منابع مانند نوفه های صنعتی مربوط می دانند. با توجه به نفت خیر بودن ایران، آشنایی محققین و مهندسین ایرانی با روشهای نوین اکتشاف ضروری می نماید. با این وجود بررسی ها نشان داده است که در این خصوص مطالعه ای در داخل کشور انجام نشده و در سطح جهانی نیز نوشتاری مدون که آخرین یافته ها و بحث های مرتبط با این موضوع را به صورت جامع ارائه نماید، در دسترس نیست. از این رو در این مقاله سعی شده است کلیه مطالعات مربوط به این موضوع مرور شده و بصورت دسته بندی شده در اختیار محققین قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, مخازن هیدروکربنی, خردلرزه, مایکروترمور, ژئوفیزیک غیرفعال.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047843,
author = {گریوانی, هادی and حافظی مقدس, ناصر and ابراهیم حق شناس and ایرج عبدالهی فرد},
title = {مروری بر امکان سنجی استفاده از خردلرزه ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {29--40},
numpages = {11},
keywords = {مخازن هیدروکربنی، خردلرزه، مایکروترمور، ژئوفیزیک غیرفعال.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مروری بر امکان سنجی استفاده از خردلرزه ها برای شناسایی و مطالعه مخازن هیدروکربنی
%A گریوانی, هادی
%A حافظی مقدس, ناصر
%A ابراهیم حق شناس
%A ایرج عبدالهی فرد
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]