پژوهشهای زراعی ایران, دوره (14), شماره (2), سال (2016-8) , صفحات (329-342)

عنوان : ( مدلسازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست شناسی سیستمی )

نویسندگان: سمیه حیدری , سیدحسن مرعشی , سعید ملک زاده شفارودی , مصطفی قادری زفره ای ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کارایی فتوسنتز به میزان زیادی به شرایط محیط زندگی گیاه بستگی دارد. گیاهان در شرایط طبیعی، به سرعت در معرض تغییر شرایط نوری می باشند و برای مقابله با چنین نوساناتی و بهره برداری مؤثر از انرژی نورانی در دسترس و به طور همزمان به حداقل رساندن خسارات ناشی از شدت نور بالا به دستگاه فتوسنتزی، مکانیسم های سازگاری در آنها گسترش یافته است. کاهندگی غیر فتوشیمیایی یک مکانیسم مهم است که انرژی اضافی را به صورت حرارت از گیاه خارج می کند. در این مقاله، مدل ریاضیاتی بسیار ساده ای توسعه داده شده است که توصیف دقیق تری از این فرایند ارائه نموده و قادر به پیش بینی اجزای مختلف و پارامترهای مربوط به آن می باشد. مقایسه شبیه سازی های انجام شده با داده های تجربی نشان داد که کمپلکس برداشت نوری پروتونه شده و زآزانتین بطور همزمان در القا و خاموشی فرایند NPQ عمل می کنند. نتایج حاصل می تواند به عنوان پایه تئوری مناسبی برای توسعه مدل های دقیق تر و مطالعه مکانیزم های مولکولی فرایند سازگاری دستگاه فتوسنتز به تغییر شرایط نوری، مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, فتوسنتز, کاهندگی غیر فتوشیمیایی, مدلسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047850,
author = {حیدری, سمیه and مرعشی, سیدحسن and ملک زاده شفارودی, سعید and مصطفی قادری زفره ای},
title = {مدلسازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست شناسی سیستمی},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2016},
volume = {14},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1472},
pages = {329--342},
numpages = {13},
keywords = {فتوسنتز، کاهندگی غیر فتوشیمیایی، مدلسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلسازی کینتیکی فرایند کاهندگی غیر فتوشیمیایی فتوسنتز در پاسخ به تغییر شرایط نوری در گیاه آرابیدوپسیس از دیدگاه زیست شناسی سیستمی
%A حیدری, سمیه
%A مرعشی, سیدحسن
%A ملک زاده شفارودی, سعید
%A مصطفی قادری زفره ای
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2016

[Download]