پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی, دوره (15), شماره (1), سال (2015-5) , صفحات (159-184)

عنوان : ( مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی )

نویسندگان: محمدرضا کهنسال , فاطمه حیات غیبی بلداجی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف مطالعه حاضر، مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد. برای این منظور، ابتدا جداول داده - ستانده منطقه‌ای کلیه استان‌های کشور به روش اصلاح شده شبه لگاریتمی بخش تخصصی یا بخش بومی منطقه استخراج شده است. سپس بر اساس این جداول، اختلاف بهره‌وری عوامل واسطه در تولید کلیه‌ بخش‌های اقتصادی استان‌های مختلف با استان تهران محاسبه و مقایسه شده است. با توجه به نتایج حاصل، کمترین اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه به ترتیب، مربوط به بخش‌های "صنایع غذایی، آشامیدنی‌ها و دخانیات"، "ساختمان" و "نساجی، چرم و پوشاک" و بیشترین میزان آن نیز مربوط به بخش‌های "معدن"، "مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار" و "برق، گاز و آب" می‌باشد.

کلمات کلیدی

, بهره‌وری؛ عوامل واسطه؛ داده, ستانده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047851,
author = {کهنسال, محمدرضا and حیات غیبی بلداجی, فاطمه},
title = {مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی},
journal = {پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی},
year = {2015},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {1735-6768},
pages = {159--184},
numpages = {25},
keywords = {بهره‌وری؛ عوامل واسطه؛ داده- ستانده منطقه‌ای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه اختلاف منطقه‌ای بهره‌وری عوامل واسطه در تولید بخش‌های مختلف اقتصادی
%A کهنسال, محمدرضا
%A حیات غیبی بلداجی, فاطمه
%J پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی
%@ 1735-6768
%D 2015

[Download]