فرآیند مدیریت و توسعه, دوره (28), شماره (4), سال (2015-11) , صفحات (10-25)

عنوان : ( تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , مصطفی جهانگیر , منصوره دهقان بنادکی , مرضیه فروتن ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل سازمانی موثر بر مدیریت دانش و نوآوری را می توانیم در عامل هایانسانی شامل فرهنگ سازمانی دانش محور،رهبری دانش گرا و مدیریتمنابع انسانی دانش بنیان و عامل فناوری شامل فناوری اطلاعات دسته بندی کنیم. هدف پژوهش حاضر این است که چگونه عوامل سازمانی انسانی و فناوری رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری را تحت تاثیر قرار می دهد. نوع این پژوهش، کاربردی و روش آن، پیمایشی است، که در آن از پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری آن، شرکت های دانش بنیان شهر مشهد که در پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه فردوسی مستقر هستند می باشند.بر اساس طرح نمونه گیری تصادفی از بین125 شرکت دانش بنیان فعال، تعداد 84 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد،اگرچه شیوه های مدیریت دانش بر نوآوری تاثیر مثبت دارند، اما وقتی متغیرهای تعدیل گری مانند عامل های سازمانی انسانی برای غلبه بر موانع انسانینوآوری و مدیریت دانش و عامل سازمانی فناوری به عنوان توانمندساز مدیریت دانش و نوآوری حضور دارند، سازمان می تواند به سطوح بالاتر نوآوری دست یابد.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش, نوآوری, فرهنگ سازمانی, رهبری, مدیریت منابع انسانی, فناوری اطلاعات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047853,
author = {خوراکیان, علیرضا and جهانگیر, مصطفی and دهقان بنادکی, منصوره and مرضیه فروتن},
title = {تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات},
journal = {فرآیند مدیریت و توسعه},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {November},
issn = {1735-0719},
pages = {10--25},
numpages = {15},
keywords = {مدیریت دانش، نوآوری، فرهنگ سازمانی، رهبری، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطلاعات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با تعدیل گری عوامل سازمانی-انسانی و فناوری اطلاعات
%A خوراکیان, علیرضا
%A جهانگیر, مصطفی
%A دهقان بنادکی, منصوره
%A مرضیه فروتن
%J فرآیند مدیریت و توسعه
%@ 1735-0719
%D 2015

[Download]