پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2014-02-18

عنوان : ( بررسی و ارزیابی پیشروی آب شور در آبخوان دشت درونه و تعیین الگوی اختلاط آن بر اساس نمودارهای ترکیبی )

نویسندگان: محمود شیخوانلو , غلامرضا لشکری پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آبخوان آبرفتی دشت درونه به وسعت تقریبی 668 کیلومترمربع (وسعت محدوده تیسن) بخشی از محدوده مطالعاتی درونه است که به علت مجاورت با کویر مرکزی ایران از اهمییت ویژه ای برخوردار است. این آبخوان، در حد فاصل گسل درونه در شمال و زهکش کال شور در جنوب،از آبرفت ها و مخروط افکنه های کواترنر تشکی ل شده است و به دلیل عدم تعادل بین تخلیه و تغذیه آبخوان و قرار گیری آن در مجاورت کویر همواره در معرض تهاجم آب های زیرزمینی شور حوضه کویر می باشد. بررسی و تجزیه و تحلیلها ی کیفی در آبخوان درونه ، بیانگر هجوم آبها ی شور حوضه کویر از طریق آبرفت های رودخانه ای کال دهن قلعه به آبخوان آبرفتی درونه می باشد. همچنین بر اساس نمودار های ترکیب ی، نمونه های کیفی آبخوان درونه از الگوی دو خوشه ای تبعیت نموده و بیانگر وجود آب زیرزمینی با دو منشا متفاوت اما بدون اختلاط می باشند. بطور کلی، با توجه به شرایط هیدروژئولوژی منطقه، بخشی از آبهای زیرزمینی منطقه لب شور و بخشی نیز شور می باشد که بخش شورآن مربوط به هجوم آبهای شور کویر می باشد.

کلمات کلیدی

, آبخوان دشت درونه, پیشروی آب شور, اختلاط آبهای زیرزمینی, نمودارهای ترکیبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047861,
author = {محمود شیخوانلو and لشکری پور, غلامرضا},
title = {بررسی و ارزیابی پیشروی آب شور در آبخوان دشت درونه و تعیین الگوی اختلاط آن بر اساس نمودارهای ترکیبی},
booktitle = {پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آبخوان دشت درونه، پیشروی آب شور، اختلاط آبهای زیرزمینی، نمودارهای ترکیبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و ارزیابی پیشروی آب شور در آبخوان دشت درونه و تعیین الگوی اختلاط آن بر اساس نمودارهای ترکیبی
%A محمود شیخوانلو
%A لشکری پور, غلامرضا
%J پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2014

[Download]