چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی , 2015-05-06

عنوان : ( بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی با تاکید بر فعالیت های بدنی )

نویسندگان: علیرضا الهی , زهرا سادات میرزازاده , امین رشیدلمیر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسمه تعالی مشخصات رساله/پایان نامه تحصیلی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد عنوان رساله/پایان نامه: بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی شهرستان نیشابور با تأکید بر فعالیت‌های بدنی نام نویسنده: علیرضا الهی نام استاد(ان) راهنما: دکتر زهرا سادات میرزازاده نام استاد (ان) مشاور: دکتر امین رشیدلمیر دانشکدهتربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش: مدیریت ورزشی رشته‌ی تحصیلی: تاریخ تصویب:  تاریخ دفاع:  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشددکتری تعداد صفحات:  چکیده رساله/پایان نامه هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نحوه گذران اوقات فراغتدانش آموزان معلول جسمی شهرستان نیشابور با تأکید بر فعالیت های بدنی می باشد. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق راکلیه دانش-آموزان معلول جسمی شهرستان نیشابور تشکیل دادند که کلیه 80 نفر دانش آموز معلول مورد تحقیق قرار گرفت که از این بین طبق روش نمونه گیری مورگان69نفر بررسی شدند. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 10نفر از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد انجام گرفت و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. در آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد‌ها، میانگین‌ها و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از آزمون کلوموگروف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون علامت وt یک نمونه‌ای و فریدمن برای پاسخ سوال‌های تحقیق استفاده شد که نتایج زیر بدست آمد: میزان ایمنی وبهداشت اماکن ورزشی مورد استفاده در اوقات فراغت دانش‌آموزان معلول از وضعیت مناسبی برخوردار نیست (05/0<99/0 p= ).بر پایه یافته های تحقیق ورزش کردن اولویت سوم دانش آموزان (100 امتیاز) معلول برای گذران اوقات فراغت می باشد، همچنین دانش آموزان بیان کردند که از نحوه گذران اوقات فراغت، امکانات و تجهیزات موجود، میزان توجه مسئولان به میزان کم و بسیار کم راضی هستند. همچنین یافته ها نشان دادکه دانش آموزان معلول،مشکلات جسمی (89امتیاز) نبود امکانات و تأسیسات ویژه معلولین (86امتیاز) ومشکلات مالی (66امتیاز) را از اولویت های اول تا سوم نپرداختن به فعالیت های بدنی بیان نمودند. همچنین دانش آموزان معلول کسب نشاط (144 امتیاز)،بودن با دوستان (114امتیاز) و گذران اوقات فراغت (110امتیاز) را به عنوان مهمترین عوامل در پرداختن به ورزش بیان نموده اند. کلیدواژه: 1. اوقات فراغت2. دانش-آموزان معلول جسمی 3. فعالیت بدنی امضای استاد راهنما: تاریخ:

کلمات کلیدی

, اوقات فراغت, معلول جسمی حرکتی, فعالیت بدنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047863,
author = {الهی, علیرضا and میرزازاده, زهرا سادات and امین رشیدلمیر},
title = {بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی با تاکید بر فعالیت های بدنی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {اوقات فراغت،معلول جسمی حرکتی،فعالیت بدنی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی وضعیت گذران اوقات فراغت دانش آموزان معلول جسمی حرکتی با تاکید بر فعالیت های بدنی
%A الهی, علیرضا
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A امین رشیدلمیر
%J چهارمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی
%D 2015

[Download]