پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2015-02-17

عنوان : ( بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه )

نویسندگان: علیرضا دهقان بیدختی , محمدعلی فنائی شیخ الاسلامی , مهدی پناهی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه پاسخ به تقاضای رو به رشد صنایع برای بهبود بهرهوری فرآیندهای شیمیایی و استفاده بهینه از مواد اولیه و انرژی مورد استفاده در آنها، نیازمند رسیدن به درک دقیق و کاملی از رفتار فرآیندهاست . به طور معمول افزایش بهرهوری متناظر با استفاده از سیستمهای کنترل و بهینهسازی پیچیدهتر است، که از روشهای پیشرفتهی کنترل و بهینهسازی استفاده میکنند اما کنترل خودبهینه به عنوان یکی از تئوریهای مطرح شده در این حوزه، با رویکردی متفاوت به بررسی موضوع میپردازد. بر خلاف روشهای متداول، در این روش توجه طراح بیشتر بر انتخاب ساختار کنترلی مناسب معطوف می شود و در حقیقت طراح تلاش دارد با انتخاب متغیرهای کنترلشوندهی مناسب نیاز به استفاده از روشهای پیچیدهی بهینهسازی را به حداقل برساند . تا کنون روشهای مختلفی برای انتخاب متغیرهای کنترلشونده مطرح شدهاند که در این مقاله عملکرد دو روش بر روی یک سیستم راکتور (Maximum Gain Rule) و بیشترین مقدار بهره (Null space) فضای پوچی ساده مورد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهند که اگر چه با استفاده از ترکیب اندازهگیریهای به دست آمده از روش فضای پوچی به عنوان متغیر کنترلشونده، میزان اتلاف به طور قابل قبولی کاهش پیدا میکند، اما با محاسبهی مستقیم ترکیب بهینه با استفاده از مدل غیرخطی میزان کاهش اتلاف باز هم بهبود (اتلاف کمتر) پیدا خواهد کرد.

کلمات کلیدی

, کنترل خودبهینه, فضای پوچی, بیشترین مقدار بهره, راکتور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047864,
author = {دهقان بیدختی, علیرضا and فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی and پناهی, مهدی},
title = {بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه},
booktitle = {پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کنترل خودبهینه، فضای پوچی، بیشترین مقدار بهره، راکتور شیمیایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عملکرد دو روش فضای پوچی و بیشترین مقدار بهره در انتخاب متغیرهای کنترلشونده به منظور پیادهسازی کنترل خودبهینه
%A دهقان بیدختی, علیرضا
%A فنائی شیخ الاسلامی, محمدعلی
%A پناهی, مهدی
%J پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2015

[Download]