مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز, دوره (43), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (43-52)

عنوان : ( مطالعه تجربی و عددی اثرتداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک )

نویسندگان: محسن کهرم , سعید وحیدی فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این نوشتار کاهش نیروی پسای وارد بر یک صفحه تخت از طریق قرار دادن یک مانع در مجاورت صفحه، مورد مطالعه عددی و تجربی قرار گرفته است. بررسی عددی نشان می دهد که با قرارگیری مانع در کنار صفحه فرایند گذار جریان در لایه مرزی تغییر کرده و تحت تاثیرگردابه های صادر شده از مانع به کاهش ضریب اصطکاک می انجامد. در این پژوهش نیروی پسای متوسط وارد بر صفحه تخت در سه حالت بدون مانع، با مانع مربعی و با یک مانع بهینه شده چهار گوش اندازه گیری و با نتایج عددی مقایسه شده اند. از یک تونل باد و صفحه تخت به عنوان بستراصلی آزمون و یک لودسل با دقت یک دین برای اندازه گیری نیرو استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد با تغییر فاصله مانع از صفحه، تا فاصله خاصی که مانع از صفحه قرار داده می شود، ضریب پسای متوسط کاهش و از آن نقطه به بعد رو به افزایش می گذارد تا اینکه اثر مانع از بین می رود. برای مانع مربعی حداقل ضریب پسا در 5/2 میلیمتری صفحه مشاهده شده و نتایج به طور کامل با نتایج آزمایشگاهی تونل باد مقایسه و گزارش شده اند.

کلمات کلیدی

, تحریک لایه مرزی, ضریب پسا, مانع مربعی, بهینه سازی انرژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047868,
author = {کهرم, محسن and وحیدی فر, سعید},
title = {مطالعه تجربی و عددی اثرتداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک},
journal = {مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز},
year = {2013},
volume = {43},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-5148},
pages = {43--52},
numpages = {9},
keywords = {تحریک لایه مرزی، ضریب پسا، مانع مربعی، بهینه سازی انرژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تجربی و عددی اثرتداخل لایه های مرزی در کاهش ضریب اصطکاک
%A کهرم, محسن
%A وحیدی فر, سعید
%J مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
%@ 2228-5148
%D 2013

[Download]