سوخت و ساز و فعالیت ورزشی, دوره (4), شماره (1), سال (2014-5) , صفحات (69-80)

عنوان : ( اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بیهوازی مردان فعال )

نویسندگان: ناهید بیژه , سعید رمضانی , بابی سان عسکری , اسرا عسکری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: اخیراً مصرف نوشیدنیهای انرژی زا توسط ورزشکاران به طور فزاینده ای رایج شده است. ورزشکاران اعتقاددارند که استفاده از نوشیدنیهای انرژی زا طی تمرین و مسابقه، به علت ترکیبات نیروزایی همچون کربوهیدرات، کافئین، سیترات سدیم، تورین و غیره عملکرد را افزایش می دهند. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش تعیین اثرات مصرف حاد نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون، توان بیهوازی و قدرت عضلانی دانشجویان مرد فعال بود. 77 ، وزن به /76±1/ روش پژوهش: یک نمونه 05 نفره از دانشجویان مرد فعال) سن به سال: 29 )029/57±9/ 20 و قد به سانتی متر: 28 /70±8/ کیلوگرم: 88 دانشگاه مازندران انتخاب شدند. این پژوهش در دو جلسه جداگانه با 3 روز فاصله در بین جلسات اجرا شد. در جلسه اول، همه آزمودنی ها بعد از صرف یک صبحانه استاندارد، گرفتن نمونه خون و اندازه گیری قدرت عضلانی دست در آزمون وینگیت شرکت کرده و مجدداً دو دقیقه پس از آزمون خونگیری انجام شد. در جلسۀ دوم، آزمودنیها به صورت کاملاً تصادفی به 2 گروه )نوشیدنی حاوی تورین و کافئین، دارونما و بدون نوشیدنی( تقسیم شدند. بلافاصله پس از دریافت صبحانه استاندارد ) 31 دقیقه قبل از آغاز آزمون(، هر گروه 8 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود نوشیدنیهای مربوطه را دریافت کردند و سپس آزمونها را همچون جلسه اول تکرار کردند. یافته ها: در گروه نوشیدنی حاوی تورین و کافئین، میانگین و حداقل توان بن هوازی افزایش یافت 1/19( P ( اما سطوح لاکتات خون قبل از اجرای آزمون و پس از پایان آزمون تفاوت معنی داری نشان نداد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر میتوان اظهار کرد که مصرف کوتاه مدت نوشیدنی ورزشی حاوی تورین و کافئین موجب افزایش توان بیهوازی مردان فعال می شود.

کلمات کلیدی

, نوشیدنی های انرژی زا, آزمون وینگیت, لاکتات خون, مردان فعال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047875,
author = {بیژه, ناهید and رمضانی, سعید and عسکری, بابی سان and عسکری, اسرا},
title = {اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بیهوازی مردان فعال},
journal = {سوخت و ساز و فعالیت ورزشی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {1},
month = {May},
issn = {2322-2867},
pages = {69--80},
numpages = {11},
keywords = {نوشیدنی های انرژی زا، آزمون وینگیت، لاکتات خون، مردان فعال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر یک نوشیدنی حاوی تورین و کافئین بر سطوح لاکتات خون و توان بیهوازی مردان فعال
%A بیژه, ناهید
%A رمضانی, سعید
%A عسکری, بابی سان
%A عسکری, اسرا
%J سوخت و ساز و فعالیت ورزشی
%@ 2322-2867
%D 2014

[Download]