نخستین کنگره ملی آبیاری و زهگشی ایران , 2015-05-13

عنوان : ( مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد )

نویسندگان: ناصر حافظی مقدس , غلامرضا لشکری پور , جواد خلجی پیربلوطی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران سرزمینی خشک با نزولات جوی بسیار کم ، معادل یک سوم متوسط بارندگی در سطح دنیا است . که همین میزان بارش از نظر زمان و مکان توزیع یکسانی ندارد .همچنین امروزه روند آب و هوایی به دلایل مختلف به سمت بارش های کوتاه مدت با شدت زیاد و تغیر بارش از برف به باران پیش می رود. یکی از راه های سازگاری با کم آبی استفا ده بهینه از منابع آب و افزایش بهره وری آب است . باید سعی کرد تا حد ممکن از نزولات جوی ، جریان آب های سطحی به نحو مطلوب و بهینه استفاده شود . مطالعه عملیات تغذیه مصنوعی دشت شهرکرد هم در این راستا AHP ) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی GIS و به همین منظور انتخاب شد . در این مطالعه از فناوری ) وپارامتر های شیب ، کاربری اراضی ، ژئومورفولوژی ، فاصله از آبراهه ها ، بافت خاک ، عمق آب زیر زمینی و لیتولوژی مورد استفاده قرار گرفت . در این راستا لایه های اطلاعاتی مربوط به هر وزن دهی (AHP) طبقه بندی و به روش تحلیل سلسله مراتبی GIS کدام از معیار ها در محیط شدند و در نهایت با تلفیق و هم پوشانی لایه ها ، نقشه پهنه های مناسب جهت اجرای طرح تغذیه مصنوعی حاصل گردید و نقشه نهایی به چهار کلاس بسیار مناسب ، مناسب ، نسبتا مناسب و نسبتا نا مناسب طبقه بندی شد .

کلمات کلیدی

, مکان یابی , تغذیه مصنوعی , سیستم اطلاعات جغرافیایی , تحلیل سلسله مراتبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047878,
author = {حافظی مقدس, ناصر and لشکری پور, غلامرضا and خلجی پیربلوطی, جواد},
title = {مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد},
booktitle = {نخستین کنگره ملی آبیاری و زهگشی ایران},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مکان یابی ، تغذیه مصنوعی ، سیستم اطلاعات جغرافیایی ، تحلیل سلسله مراتبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد
%A حافظی مقدس, ناصر
%A لشکری پور, غلامرضا
%A خلجی پیربلوطی, جواد
%J نخستین کنگره ملی آبیاری و زهگشی ایران
%D 2015

[Download]