پژوهش های حبوبات ایران, دوره (5), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (103-116)

عنوان : ( بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: معصومه السادات راستی ثانی , مهرداد لاهوتی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خشکی یکی از مهمترین عوامل محدودکنندة رشد و عملکرد گیاهان در بسیاری از مناطق دنیا است . به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک لوبیا، آزمایشی با دو رقم لوبیاقرمز 75 و شاهد 100 درصد ،50 ، درخشان و گلی) در چهار تیمار تنش خشکی شامل 25 ) (Phaseolus vulgaris L.) ظرفیت زراعی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد . نتایج نشان داد که صفات مورفولوژیک مورد بررسی از قبیل ارتفاع گیاه، سطح برگ، سطح ریشه، مجموع طول ریشه ها و نیز وزن خشک اندام هوایی همچنین نتایج نشان .(p≤ و ریشه در شرایط تنش خشکی به طور معنی داری تحت تأثیر تنش خشکی کاهش یافت ( 0.01 میزان ،(MSI) شاخص پایداری غشاء ،(RWC) داد که صفات فیزیولوژیک بررسی شده از قبیل محتوای آب نسبی برگ به طور معنی داری تحت تأثیر تنش خشکی کاهش یافتند (Y) و عملکرد کوانتومی فتوسنتز (Fv/Fm) II کارآیی فتوسیستم در گیاهچه های لوبیا به طور معنی داری افزایش یافت (SPAD) ولی مقاومت روزنه ای و شاخص کلروفیل ؛(p≤0.01) میزان افزایش نسبت ریشه به اندام هوایی رقم درخشان در تنش شدید ( 25 درصد ظرفیت زراعی ) نسبت به .(p≤0.01) در تنش شدید نسبت به شاهد در رقم گلی کاهش بیشتری از Fv/Fm و MSI ،RWC شاهد بیشتر از گلی بود. مقادیر درخشان نشان داد. نتایج این بررسی نشان داد که رقم درخشان احتمالاً از طریق بکارگیری مکانیسم های مختلف تحمل به خشکی نسبت به رقم گلی تا حدی کمتر تحت تأثیر تنش خشکی قرار گرفت. اغلب صفات فیزیولوژیک رقم درخشان، در سطح خشکی 75 درصد ظرفیت زراعی و شاهد تفاوت معنی داری نداشتند.

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, صفات مورفولوژی و فیزیولوژی, فلوئورسانس کلروفیل, لوبیا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047885,
author = {راستی ثانی, معصومه السادات and لاهوتی, مهرداد and گنجعلی, علی},
title = {بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2014},
volume = {5},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-725X},
pages = {103--116},
numpages = {13},
keywords = {تنش خشکی، صفات مورفولوژی و فیزیولوژی، فلوئورسانس کلروفیل، لوبیا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر تنش خشکی بر صفات مورفوفیزیولوژیک و فلوئورسانس کلروفیل گیاهچه های لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.)
%A راستی ثانی, معصومه السادات
%A لاهوتی, مهرداد
%A گنجعلی, علی
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2014

[Download]