آبیاری و زهکشی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (747-756)

عنوان : ( اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای )

نویسندگان: سید حسن موسوی فضل , امین علیزاده , حسین انصاری , پرویز رضوانی مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری و کود پتاسیم بر پارامترهای رشدی ریشه و اندام های هوایی سورگوم علوفه ای، پژوهشی در اراضی 75 و 100 ، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان( شاهرود) به صورت گلدانی انجام شد. فاکتورهای این پژوهش شامل آب آبیاری ( 50 درصد آب مورد نیاز گیاه )، کود پتاسیم( 50 و 100 درصد نیاز) و ارقام سورگوم علوفه ای(پگاه، کرج و اسپیدفید) بودند. این پژوهش در قالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل با سه تکرار انجام شد. برای اندازه گیری صفات ابتدا اندام هوایی گیاه جدا و سپس پارامترهای اندام هوایی شامل سطح برگ، وزن خشک برگها، وزن خشک ساقه و وزن اندام هوایی اندازه گیری شدند. سپس ریشه ها به طور کامل از خاک خارج و شسته می شدند. حجم ریشه با روش غوطه وری در آب و وزن صفات با ترازوی دقیق(دقت 0001 /.) تعیین می گردید. طول و حجم ریشه ها به روش اتکینسون محاسبه شد. وزن خشک ریشه ها پس از خشک شدن در گرمخانه تعیین شد . نتایج نشان داد اثر آب آبیاری، کود پتاسیم و رقم بر خصوصیات مرفولوژیکی ریشه(طول، حجم، سطح و وزن خشک) و اندام های هوایی گیاه(وزن خشک برگ، سطح برگ، وزن خشک ساقه و نسبت اندام هوایی به ریشه) در سطح یک درصد معنی دار است. بیشترین طول، حجم، سطح و وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه از سطح آب 100 درصد حاصل شد. حداکثر طول، حجم، سطح و وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه نیز از سطح کودی 100 درصد بدست آمد . با کاهش مقدار آب آبیاری و کود پتاسیم مقادیر طول، حجم، سطح و وزن خشک ریشه، وزن خشک برگ و وزن خشک ساقه کاهش یافت. رقم اسپیدفید دارای حداکثر طول، حجم، سطح و وزن خشک ریشه بود. ارقام مختلف سورگوم نسبت به تأمین مقادیر مختلف آب آبیاری عکس العمل متفاوتی از خود نشان دادند. حساسترین رقم به مقدار آب آبیاری رقم اسپیدفید بود. مقدار آب آبیاری خصوصیات رشدی گیاه را هم در اندام های هوایی و هم ریشه به شدت تحت تأثیر قرار داد.

کلمات کلیدی

, آب آبیاری, کود پتاسیم, ریشه, سورگوم علوفهای, پژوهش گلدانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047939,
author = {موسوی فضل, سید حسن and علیزاده, امین and انصاری, حسین and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای},
journal = {آبیاری و زهکشی ایران},
year = {2015},
volume = {8},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-7942},
pages = {747--756},
numpages = {9},
keywords = {آب آبیاری، کود پتاسیم، ریشه، سورگوم علوفهای، پژوهش گلدانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام های هوایی ارقام سورگوم علوفه ای
%A موسوی فضل, سید حسن
%A علیزاده, امین
%A انصاری, حسین
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J آبیاری و زهکشی ایران
%@ 2008-7942
%D 2015

[Download]