بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (6), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (905-915)

عنوان : ( مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان )

نویسندگان: ابوالفضل برومند , محمدحسین آق خانی , حسن صدرنیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی روند ورود و خروج انرژی در نظام های بهره برداری، یکی از روش های تعیین سطح پایداری در این نظام ها است. هدف از این تحقیق مقایسه نظام های بهره برداری (تعاونی، خصوصی و دولتی) به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا و بررسی تاثیر انرژی نهاده ها در میزان عملکرد سویا در دشت مغان بود. برای این منظور، اطلاعات بوسیله مصاحبه رو در رو با 14 کشاورز عضو تعاونی، 54 کشاورز خصوصی و 14 واحد کشت و صنعت جمع آوری گردید. بیشترین انرژی ورودی برای تولید سویا در نظام های بهره برداری دولتی (28/26784 مگاژول در هکتار) و به دنبال آن در نظام بهره برداری تعاونی (98/24815 مگاژول در هکتار) مشاهده گردید. همچنین، انرژی خروجی در نظام بهره برداری تعاونی، خصوصی و دولتی به ترتیب 5/41947، 61/39948 و 5/43627 مگاژول در هکتار محاسبه شد. سهم انرژی های تجدیدپذیر از کل انرژی ورودی در نظام های بهره برداری تعاونی، خصوصی و دولتی به ترتیب 84/37%، 07/31% و 47/37%، برآورد شد در صورتی که سهم انرژی های تجدیدناپذیر به ترتیب 16/62%، 93/68% و 53/62%، از کل انرژی ورودی بود. میزان اتکا به منابع انرژی تجدیدناپذیر در این منطقه بالا بود. بنابراین، باید در جهت جایگزین نمودن منابع انرژی تجدیدپذیر به جای منابع تجدیدناپذیر تلاش شود. تجزیه و تحلیل انرژی نشان داد، نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی (کارایی مصرف انرژی)، برای نظام بهره برداری تعاونی، خصوصی و دولتی به ترتیب 68/1، 63/1 و 62/1 می باشد. در همه شاخص های انرژی، نظام بهره برداری تعاونی در مقایسه با نظام بهره برداری خصوصی و نظام بهره برداری دولتی گزینه بهتری بود. تخمین کشش تولید نشان داد، در بین نهاده های انرژی، آبیاری موثرترین نهاده برای تولید سویا می باشد.

کلمات کلیدی

, انرژی تجدیدپذیر, تابع تولید, شاخص های انرژی, منابع انرژی, نظام بهره برداری تعاونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047941,
author = {برومند, ابوالفضل and آق خانی, محمدحسین and صدرنیا, حسن},
title = {مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {6},
number = {4},
month = {January},
issn = {۲۰۰۸-۷۷۱۳},
pages = {905--915},
numpages = {10},
keywords = {انرژی تجدیدپذیر، تابع تولید، شاخص های انرژی، منابع انرژی، نظام بهره برداری تعاونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه نظام های بهره برداری به لحاظ مصرف انرژی تولید سویا در دشت مغان
%A برومند, ابوالفضل
%A آق خانی, محمدحسین
%A صدرنیا, حسن
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ ۲۰۰۸-۷۷۱۳
%D 2015

[Download]