پژوهش های فلسفی- کلامی, دوره (15), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (37-58)

عنوان : ( تجربه دینى و رابطه آن با تجربه عرفانى و وحى )

نویسندگان: علی حقی , سوری واحدا حمدیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تجربه دینى یکى از موضوعاتى است که در کلام جدید و فلسفه دین و در فضای دین پژوهى جدید رشد پیدا کرده است. تجربه دینى در حیات مؤمنانه نقش ویژه ای دارد و گستره وسیعى را در بر مى گیرد که شامل دعا، مناجات، استجابت دعا، شهودهای روحانى و ... مى شود. تجربه عرفانى نیز که نسبت نزدیکى با تجربه دینى دارد، به زندگى اهل عرفان معنا مى بخشد. در این تجربه شخص عارف به وحدت با حقیقت غایى مى رسد و به مقامى دست پیدا مى کند که وصف ناپذیر است. این وحدت مهم ترین عامل انفکاک میان تجربه دینى و تجربه عرفانى است. تجربه دینى متفاوت از تجربه عرفانى است و لزوماً هر تجربه دینى، تجربه عرفانى نیست. اما از آنجایى که هر دو از سنخ تجربه هستند در این مقاله به مقایسه هر دو پرداخته شده است. وحى نیز نوعى تجربه مخصوص پیامبر است که ویژگى هایى دارد که در دو نوع تجربه دیگر یافت نمى شود.

کلمات کلیدی

, تجربه دینى, تجربه عرفانى, وحى, حقیقت غایى, ادراک حسى.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047951,
author = {حقی, علی and واحدا حمدیان, سوری},
title = {تجربه دینى و رابطه آن با تجربه عرفانى و وحى},
journal = {پژوهش های فلسفی- کلامی},
year = {2014},
volume = {15},
number = {2},
month = {March},
issn = {1735-9791},
pages = {37--58},
numpages = {21},
keywords = {تجربه دینى، تجربه عرفانى، وحى، حقیقت غایى، ادراک حسى.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تجربه دینى و رابطه آن با تجربه عرفانى و وحى
%A حقی, علی
%A واحدا حمدیان, سوری
%J پژوهش های فلسفی- کلامی
%@ 1735-9791
%D 2014

[Download]