پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی, دوره (1), شماره (31), سال (2014-3) , صفحات (109-130)

عنوان : ( تحلیل جنبه‌های ادبی تاریخ بیهقی بر اساس نظریّه والتر بنیامین )

نویسندگان: سمیه عطاردی , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

«والتر بنیامین»، فیلسوفی که نامش با «مکتب فرانکفورت» پیوند خورده است، یکی از اندیشمندانی است که برای زبان، ساحتی فراتر از ساحت کارکردی و ارتباطی آن قائل است و در تقابل با تلقّی تقلیل‌گرایی که زبان را به ابزار ارتباط بیناذهنی کاهش می‌دهد به نظریّه­ پردازی پرداخته است. به نظر بنیامین، زبان از کنش ارتباطی انسانی فراتر می‌رود و موقعیتی هستی‌شناسانه می‌یابد و اگر زبان را به منش ارتباطی و ابزاری آن تقلیل دهیم، تنها متن‌های نوشته شده را خواهیم خواند و هرگز قادر به درک «نوشته‌های بین سطرها» نخواهیم شد. او در تقابل با منش ارتباطی زبان، اصطلاح «منش بیانگری» زبان را به کار گرفت و بر این باور بود که نویسنده با ورود به ساحت بیانگری زبان، یک اثر ادبی خلق می‌کند. تاریخ بیهقی به عنوان یک اثر هنری ناب، توانش بالایی برای نزدیک شدن به زبانی که از منش ارتباطی زبان گذشته و برای بیان معانی پنهان در پس کلمات، به منش بیانگری زبان رو آورده، دارد. در این مقاله به طرح و بررسی این موضوع پرداخته و به این نتیجه رسیده‌ایم که بیهقی با توجه به منش بیانگری زبان، اثری ادبی خلق کرده و با استفاده از ابزارهای برجسته­ سازی در حوزة واژگانی و معنایی زبان و به کارگیری جوهر شعر و نظم در زبان اثرش، توانسته به میزانی از توانش ادبی برسد که بتوان از آن تلقی شعری داشت­.

کلمات کلیدی

, تاریخ بیهقی, والتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047953,
author = {عطاردی, سمیه and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {تحلیل جنبه‌های ادبی تاریخ بیهقی بر اساس نظریّه والتر بنیامین},
journal = {پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی},
year = {2014},
volume = {1},
number = {31},
month = {March},
issn = {1735-1030},
pages = {109--130},
numpages = {21},
keywords = {تاریخ بیهقی، والتر بنیامین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل جنبه‌های ادبی تاریخ بیهقی بر اساس نظریّه والتر بنیامین
%A عطاردی, سمیه
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J پژوهش زبان و ادبیات فارسی-جهاد دانشگاهی
%@ 1735-1030
%D 2014

[Download]