پژوهش های تولیدات دامی, دوره (5), شماره (10), سال (2015-1) , صفحات (122-134)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد )

نویسندگان: مهناز احمدی همدانی , یوسف جعفری آهنگری , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه، به کارگیری سطوح مختلف زرده تخم مرغ بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط پیش و پس از انجماد بود. منی از 4 راس قوچ سالم و بالغ با استفاده از شوک الکتریکی اخذ و نمونه های مناسب با رقیق کننده تریس به نسبت 1 به 4 مخلوط و پس از رسیدن به دمای 5 درجه سانتیگراد، ارزیابی شدند. پایوتهای نیم میلی لیتری با منی رقیق شده پر و ابتدا روی بخار ازت مایع منجمد و پس از آن در ازت مایع نگهداری شدند. پس از 10 روز، یخگشایی پایوتها انجام گرفت و ویژگی های مورفولوژیک، زنده مانی، تحرک و حرکت پیشرونده اسپرماتوزوا بررسی شد. این پژوهش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار شامل سطوح 15 ،10 و 20 درصد زرده تخم مرغ و 9 تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تأثیر زرده تخممرغ بر درصد زنده مانی، تحرک، حرکت پیشرونده، اسپرم طبیعی و درصد بازیابی اسپرم معنی دار نبود (P>0/05)، اما با توجه به بیشتر بودن کیفیت اسپرماتوزوا در سطح 20 درصد زرده تخم مرغ و تأمین منبع انرژی به منظور ادامه حیات، علیرغم معنی دار نبودن آن، در صورت مقرون به صرفه بودن قیمت تخم مرغ، می توان از سطح 20 درصد زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس برای حفظ و نگهداری طولانی مدت اسپرم قوچ زل، استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, کیفیت اسپرم, زرده تخم مرغ, قوچ زل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047963,
author = {مهناز احمدی همدانی and یوسف جعفری آهنگری and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {10},
month = {January},
issn = {2251-8622},
pages = {122--134},
numpages = {12},
keywords = {کیفیت اسپرم، زرده تخم مرغ، قوچ زل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد
%A مهناز احمدی همدانی
%A یوسف جعفری آهنگری
%A زره داران, سعید
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2015

[Download]