علوم گیاهان زراعی ایران, دوره (45), شماره (4), سال (2014-12) , صفحات (613-624)

عنوان : ( تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد )

نویسندگان: فاطمه السادات حسینی خواه , سهیل پارسا , رضا توکل افشاری , مجید جامی الاحمدی , علیرضا اسماعیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زوال یا پیری بذر یکی از عوامل کاهش دهندة بنیه و محدودکنندة جوانه زنی در بذر است. هدف این آزمایش بررسی تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر بهبود خصوصیات جوانه زنی و پیشگیری از زوال بذور دو رقم کنجد بود. این آزمایش در طی سال های 1331 و 1332 در آزمایشگاه بذر گروه زراعت و اصلاح نباتات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران )کرج( انجام گرفت. ارقام کنجد استفاده شده، داراب 2 و داراب 14 بود. ابتدا آزمون استاندارد جوانه زنی به منظور تعیین قوة نامیة ارقام کنجد انجام گرفت. سپس برای ایجاد بنیه های متفاوت ارقام از روش آزمون پیری کنترل شده استفاده شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار 44 ساعت و شاهد( و ، انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو رقم بذر کنجد، سه سطح زوال ) 24 - 51 و 111 ، 51 و 111 پی پی ام اسیدجیبرلیک 25 ، هفت ترکیب مختلف غلظت های هورمونی ) 25 پی پی ام اسید سالیسیلیک به همراه شاهد( بود. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیة 1 و بنیة 2 بود. نتایج آزمایش نشان داد که زوال سبب کاهش صفات مورد اندازه گیری شد. از میان ارقام به کاررفته، رقم داراب 14 نسبت به شرایط زوال مقاوم تر از داراب 2 بود. با اعمال تیمار هورمونی برای هر دو رقم بهبودپذیری و جلوگیری از زوال صورت گرفت، به طوری که در آزمایش تیمارهای هورمون قبل از زوال )پیش تیمار( در رقم داراب 2، تمام غلظت های اسید جیبرلیک در سطح زوال 24 ساعت بهتر بودند. اما در رقم داراب 14 ، در دو سطح زوال 24 و 44 ساعت، تیمارهای هورمونی بعد از زوال نتایج بهتری نشان دادند. غلظت 51 پی پی ام اسید سالیسیلیک یکی از بهترین غلظت های استفاده شده بود.

کلمات کلیدی

, پرایمینگ, پیری کنترل شده, جوانه زنی, کنجد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047966,
author = {فاطمه السادات حسینی خواه and سهیل پارسا and توکل افشاری, رضا and مجید جامی الاحمدی and علیرضا اسماعیلی},
title = {تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد},
journal = {علوم گیاهان زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {45},
number = {4},
month = {December},
issn = {2008-4811},
pages = {613--624},
numpages = {11},
keywords = {پرایمینگ، پیری کنترل شده، جوانه زنی، کنجد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر هورمون های اسید سالیسیلیک و اسید جیبرلیک بر فرایندهای پیشگیری و بهبود زوال بذر دو رقم کنجد
%A فاطمه السادات حسینی خواه
%A سهیل پارسا
%A توکل افشاری, رضا
%A مجید جامی الاحمدی
%A علیرضا اسماعیلی
%J علوم گیاهان زراعی ایران
%@ 2008-4811
%D 2014

[Download]