مطالعات تفسیری, دوره (6), شماره (22), سال (2015-9) , صفحات (45-66)

عنوان : ( تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی )

نویسندگان: علی صادقی , حسن نقی زاده , سیدکاظم طباطبائی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دستاوردهای زبانشناختی معاصر، تفسیر ساختاری قرآن کریم را وارد مرحلة جدیدی کرده است. دستورنقش گرای نظام مند هلیدی مهم ترین نظریّه زبان شناسی متن در حال حاضر مورد توجّه بسیاری از زبانشناسان است. هدف این نوشتار، آشنا ساختن مفسرّان و قرآن پژوهان با روش‌های جدید زبانشناسی به ویژه دستورنقش گرای نظام مند هلیدی در حوزه فهم متون دینی است.نگارنده در این پژوهش، با بهره گیری از نظریه زبان شناختی هلیدی، سوره کوثر را تفسیر نموده است. و با استفاده از ابزاری چون بافت ومتغیرهای بافتی،فرانقش تجربی و ساختار تعدی، فرانقش بینافردی و ساختار وجهی،فرانقش متنی و ساختار صوری واطلاعاتی متن، نکات معناشناسی جدیدی را دربارة سوره کوثر به دست داده است

کلمات کلیدی

, قرآن و زبانشناسی, تفسیرساختاری قران کریم, سوره کوثر, زبانشناسی نقش‌گرا, نظریّه نقش گرای نظام مند هلیدی هلیدی, فرانقش های تجربی, بینافردی ومتنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047968,
author = {صادقی, علی and نقی زاده, حسن and طباطبائی پور, سیدکاظم},
title = {تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی},
journal = {مطالعات تفسیری},
year = {2015},
volume = {6},
number = {22},
month = {September},
issn = {2228-7256},
pages = {45--66},
numpages = {21},
keywords = {قرآن و زبانشناسی،تفسیرساختاری قران کریم، سوره کوثر، زبانشناسی نقش‌گرا،نظریّه نقش گرای نظام مند هلیدی هلیدی،فرانقش های تجربی، بینافردی ومتنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تفسیر ساختاری سوره کوثر بر پایه نظریه زبان شناسی نقش گرای نظام مند هلیدی
%A صادقی, علی
%A نقی زاده, حسن
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%J مطالعات تفسیری
%@ 2228-7256
%D 2015

[Download]