اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران , 2015-05-13

عنوان : ( چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟ )

نویسندگان: معصومه قلی پورچشمه گلک , مسعود فریدونی , سیدعلی کیمیایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنچه در فرآیند یادگیری اهمیت زیادی داشته ،ومی تواند کیفیت بخشی این واقعه را بیفزاید،مجموعه سیستم احساسی پیکری ،بعنوان محل ورودی های موثر بر آغاز این فرآیند پیچیده عصبی ونیز شکل گیری حافظه است. به طور قطع با سنجش کمی آستانه درد در آدمی ،می توان تا اندازه ای قابلیت وقدرت دریافت کنندگی، توسط سیستم عصبی فرد را میتوان اندازه گیری نمود واز .این طریق به نحوی که اشاره خواهد شد ،کیفیت عملکردی بخشی از سیستم عصبی فرد به دست می آید ...

کلمات کلیدی

, درد, آزمون یادگیری, حساسیت به
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047973,
author = {قلی پورچشمه گلک, معصومه and فریدونی, مسعود and کیمیایی, سیدعلی},
title = {چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟},
booktitle = {اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {درد-آزمون یادگیری-حساسیت به درد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چه رابطه ای بین کیفیت احساس درد وقابلیت یادگیری در انسان وجود دارد؟
%A قلی پورچشمه گلک, معصومه
%A فریدونی, مسعود
%A کیمیایی, سیدعلی
%J اولین کنگره بین المللی و دوازدهمین همایش علمی انجمن بررسی و مطالعه درد ایران
%D 2015

[Download]