پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (4), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (69-94)

عنوان : ( نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر )

نویسندگان: روزیتا ابوترابی , طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از دیدگاه‌ هایدگر می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش فلسفی بهره گرفته شد. بدین ترتیب، نخست به در- هستن و جهانیت جهان از منظر هایدگر پرداخته شد، سپس ابزار و نحوه‌ دسترسی به این جهان و اشیاء و دلالت‌های تربیتی آن مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور پرداختن به خودی که با در- جهان- هستن بنا می‌شود، مکان‌مندی و تاریخ‌مندی دازاین و داسمن مورد مداقه قرار گرفت. در پایان ضمن ترسیم الگوی تعلیم و تربیت از منظر هایدگر و نقد دیدگاه‌های او، امکان گفتگوی دین و تفکر او بررسی شد و الگوی مینوی تعلیم و تربیت ارائه شد. در این الگو خداوند مبدأ، آفریننده و کارگردان جهان و دازاینِ تاریخ‌مند است و خداوند به واسطه‌ رسولان خود در برهه‌های زمانی مختلف، هنجارهای حاکم بر جوامع بشری را تغییر داده است. غایت تعلیم و تربیت در این دیدگاه نیز دازاین اصیلی است که رو به سوی پروردگار دارد و علاوه بر بررسی مدام افکار، اعمال و رفتارهای خویش که سبب اصلاح آن‌ها و حرکت رو به جلوی جامعه‌ خویش است، در برابر کارگردان صحنه نیز مسئول و پاسخگو می‌باشد.

کلمات کلیدی

, هایدگر; در, جهان, هستن; تعلیم و تربیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047975,
author = {ابوترابی, روزیتا and جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and شعبانی ورکی, بختیار and مسعودی, جهانگیر},
title = {نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2015},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6360},
pages = {69--94},
numpages = {25},
keywords = {هایدگر; در- جهان- هستن; تعلیم و تربیت مینوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقد و توسعه‌ دلالت‌های تربیتی در- جهان- هستن از نظر هایدگر
%A ابوترابی, روزیتا
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A مسعودی, جهانگیر
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2015

[Download]