فیزیولوژی گیاهان زراعی, دوره (5), شماره (17), سال (2013-5) , صفحات (5-16)

عنوان : ( تأثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی )

نویسندگان: سعیدرضا حسین زاده , اعظم سلیمی , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بخش مهمی از موفقیت تولید در مناطق دارای تنش خشکی به جذب مؤثر آب و عنصر غذایی توسط سیستم ریشهای کارآمد وابسته است. به منظور بررسی اثر محلولپاشی متانول برخصوصیات ریشه نخود )رقم کرج( در شرایط تنش خشکی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شهریور سال 93 در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا 03 و 05 درصد حجمی بود که به هر کدام از سطوح 0 ، 05 ، درآمد. عامل محلولپاشی متانول با 5 سطح، شاهد )بدون محلول پاشی(، 03 گرم در لیتر گلیسین اضافه شد. محلولپاشی 0 بار طی فصل رشد گیاه و با فواصل 13 روز صورت گرفت. محلولپاشی گیاهچه ها تا زمان جاری شدن قطره های محلول روی برگ ادامه یافت. عامل خشکی نیز شامل تنش خشکی ) 05 درصد ظرفیت زراعی( و بدون تنش خشکی ) 133 درصد ظرفیت زراعی( اعمال شد. نتایج نشان داد بین سطوح مختلف متانول اختلاف معنی داری از نظر وزن خشک ریشه، سطح و طول ریشه اصلی، مجموع طول ریشه ها، نسبت ریشه به اندام هوایی و نسبت سطح ریشه به سطح برگ وجود داشت ≥5/55( p (. محلول پاشی با سطح 05 درصد حجمی، موجب افزایش معنیداری در میزان وزن خشک ریشه، مجموع طول ریشه ها و سطح ریشه ها نسبت به دیگر سطوح شد. اثرات متقابل تنش خشکی و متانول تأثیر معنی داری بر میزان مجموع طول ریشه ها و نسبت ریشه به ≥5/ اندام هوایی داشت ) 55 p (. به طورکلی میتوان کاربرد محلول پاشی 05 و 03 درصد حجمی متانول را برای افزایش عملکرد در گیاه نخود توصیه کرد

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, خصوصیات ریشه, محلول پاشی متانول, نخود.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047983,
author = {سعیدرضا حسین زاده and اعظم سلیمی and گنجعلی, علی},
title = {تأثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی},
journal = {فیزیولوژی گیاهان زراعی},
year = {2013},
volume = {5},
number = {17},
month = {May},
issn = {۲۰۰۸-۴۰۳X},
pages = {5--16},
numpages = {11},
keywords = {تنش خشکی، خصوصیات ریشه، محلول پاشی متانول، نخود.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کاربرد متانول بر برخی خصوصیات مرتبط با رشد ریشه نخود (Cicer arietinum L.) تحت تنش خشکی
%A سعیدرضا حسین زاده
%A اعظم سلیمی
%A گنجعلی, علی
%J فیزیولوژی گیاهان زراعی
%@ ۲۰۰۸-۴۰۳X
%D 2013

[Download]