پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی, دوره (14), شماره (3), سال (2014-11) , صفحات (15-26)

عنوان : ( نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی )

نویسندگان: حسن ایزانلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار تحقیقی ضمن نقد فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی، مشکلاتی را که به سبب مطرح نشدن علم " عبارت شناسی" - به منزله علمی مستقل در زبان فارسی - بر سر راه فرهنگ نویسان و پژوهش گران این حوزه قراردارد بررسی می شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام گرفته و در نهایت، علم عبارت شناسی به عنوان معادل فارسی به جای علم فرازیولوژی پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, امثال و حکم, اصطلاحات, تعبیرات, ضرب المثل ها, کنایه, عبارت شناسی, فرازیولوژی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047986,
author = {ایزانلو, حسن},
title = {نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی},
journal = {پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {3},
month = {November},
issn = {1605-9212},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {امثال و حکم، اصطلاحات، تعبیرات، ضرب المثل ها، کنایه، عبارت شناسی، فرازیولوژی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقدی بر فرهنگ امثال و حکم روسی - فارسی
%A ایزانلو, حسن
%J پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
%@ 1605-9212
%D 2014

[Download]