پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (6), سال (2015-3) , صفحات (173-190)

عنوان : ( مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف )

نویسندگان: فتح اله مدرومی , حجت امامی , علیرضا آستارائی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باتوجه به اهمیت کاربرد کود های آلی در بخش کشاورزی این پژوهش به منظور بررسی میزان معدنی شدن نیتروژن در کود های آلی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار انجام شد. میزان رهاسازی نیتروژن در چهار نوع کود آلی (لجن فاضلاب، کود مرغی، کود گاوی، کاه وکلش گندم) در دو سطح رطوبت خاک 40 (کم) و 75 (زیاد) درصد ظرفیت زراعی و در فواصل زمانی10 روز به مدت 2 ماه اندازه گیری شد. آمونیم و نیترات حاصل از رهاسازی نیتروژن به صورت تجمعی با روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که آمونیم آزاد شده در طول دوره آزمایش دارای روند کاهشی بود. نوع منبع کودی، رطوبت و زمان باعث اختلاف معنی داری در میزان رهاسازی نیترات گردید. همچنین اثرات متقابل کود- زمان و زمان-رطوبت نیز در میزان رهاسازی نیترات معنی دار شد. بیشترین میزان نیتروژن آزاد شده (آمونیم و نیترات) در کود مرغی با میانگین 7/269 میلی گرم برکیلوگرم نیتروژن مشاهده شد. ترتیب معدنی شدن به صورت کود مرغی > کود گاوی > لجن فاضلاب> کاه و کلش گندم بود. با افزایش رطوبت از 40 به 75 درصد ظرفیت زراعی میزان رهاسازی نیتروژن در تیمارهای کود مرغی، لجن فاضلاب، کود گاوی و کاه وکلش گندم به ترتیب 36 ، 9 ،6 و 86 درصد افزایش نشان داد. از این رو استفاده از کودهای آلی به ویژه کود مرغی برای بهبود ویژگی های فیزیکی خاک و فراهمی بخشی از نیاز غذایی گیاهان توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, نیترات, انکوباسیون, آمونیم, ظرفیت زراعی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047993,
author = {مدرومی, فتح اله and امامی, حجت and آستارائی, علیرضا and خراسانی, رضا},
title = {مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2015},
volume = {21},
number = {6},
month = {March},
issn = {2322-2069},
pages = {173--190},
numpages = {17},
keywords = {نیترات، انکوباسیون، آمونیم، ظرفیت زراعی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه میزان رهاسازی نیتروژن کودهای آلی در شرایط رطوبتی مختلف
%A مدرومی, فتح اله
%A امامی, حجت
%A آستارائی, علیرضا
%A خراسانی, رضا
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2069
%D 2015

[Download]