مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (4), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (87-99)

عنوان : ( تعیین پارامترهای بهینه مؤثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: محمد جعفری , عباس روحانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توزیع تنش اطراف گشودگی در صفحات حاوی گشودگی تحت بار کششی، متأثر از پارامترهای بسیاری است. متغیّرهای طراحی از قبیل زاویه چرخش گشودگی(RA)، زاویه الیاف(FA)، زاویه بار(LA)، نرمینگی(w) و کشیدگی گشودگی(c) بر توزیع تنش تأثیرگذار هستند. در این تحقیق، تأثیر متقابل پارامترهای فوق بر مقدار تنش بی­ بعد اطراف گشودگی بررسی شده و سپس با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک(GA)، مقادیر بهینه پارامترهای فوق برای یک صفحه ارتوتروپیک حاوی گشودگی معرفی می­شود. الگوریتم ژنتیک، پارامترهای مدل توزیع تنش را بر اساس تابع شایستگی به ­دست آمده از تئوری لخنیتسکی بهینه سازی می­ کند. بعد از بررسی اثرات متقابل پارامترهای مؤثر بر توزیع تنش اطراف گشودگی، پارامترهای بهینه براساس دستیابی به کمترین تنش ممکن تعیین می­ شوند. نتایج نشان داد که نوع ماده عامل مهم و تاثیرگذاری بر مقدار تنش کمینه است و توزیع تنش اطراف گشودگی وابسته به پارامترهای مختلفی است که با انتخاب صحیح این پارامترها دستیابی به کمترین مقدار تنش ممکن می­ شود.

کلمات کلیدی

صفحات غیرهمسانگرد؛ الگوریتم ژنتیک؛ گشودگی شبه مربعی؛ حل تحلیلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048000,
author = {محمد جعفری and روحانی, عباس},
title = {تعیین پارامترهای بهینه مؤثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2015},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-9475},
pages = {87--99},
numpages = {12},
keywords = {صفحات غیرهمسانگرد؛ الگوریتم ژنتیک؛ گشودگی شبه مربعی؛ حل تحلیلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین پارامترهای بهینه مؤثر بر توزیع تنش صفحات ارتوتروپیک دارای گشودگی شبه مربعی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
%A محمد جعفری
%A روحانی, عباس
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2015

[Download]