روش های عددی در مهندسی, دوره (33), شماره (1), سال (2014-8) , صفحات (65-83)

عنوان : ( بهبود تنش و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل سه بعدی )

نویسندگان: احمد گنجعلی , بهروز حسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اولین روش برآورد خطا مبتنی بر بازیافت تنش در تحلیل ایزوژئومتریک مسئله های دو بعدی، بر پایه استفاده از خاصیت فوق در نقاط گوسی، توسط حسنی و همکاران معرفی شد. در این مقاله به توسعه این روش در تحلیل ایزوژئومتریک مسئله های سه بعدی و بررسی تأثیر استفاده از این نقاط نمونه جهت بهبود حل و برآورد خطای آن پرداخته شده است. به منظور بررسی کارایی این نقاط بهینه تنش در برآورد خطای مسئله های سه بعدی به مدل سازی دو مثال نمونه دارای حل تحلیلی پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، کارایی مناسب این نقاط بهینه تنش را در بهبود حل و برآورد خطای تحلیل سه بعدی مسئله ها به روش ایزوژئومتریک نشان می دهد.

کلمات کلیدی

, تحلیل ایزوژئومتریک, مسئله های سه بعدی, برآورد خطا, بازیافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048009,
author = {احمد گنجعلی and حسنی, بهروز},
title = {بهبود تنش و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل سه بعدی},
journal = {روش های عددی در مهندسی},
year = {2014},
volume = {33},
number = {1},
month = {August},
issn = {2228-7698},
pages = {65--83},
numpages = {18},
keywords = {تحلیل ایزوژئومتریک، مسئله های سه بعدی، برآورد خطا، بازیافت تنش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهبود تنش و برآورد خطا در تحلیل ایزوژئومتریک مسائل سه بعدی
%A احمد گنجعلی
%A حسنی, بهروز
%J روش های عددی در مهندسی
%@ 2228-7698
%D 2014

[Download]