پژوهش های تولید گیاهی, دوره (21), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (21-41)

عنوان : ( اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) )

نویسندگان: افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی تراکم و وزن خشک علفهای هرز، عملکرد دانه و روغن گیاه دارویی کرچک ( Ricinus communis L.) تحت تأثیر گیاهان پوششی، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 88- 1387 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار گیاه پوششی شبدر سفید (Trifolium repense L.)، شنبلیله Trigonella foenum-graecum L.))، ماشک (Vicia villosa) و خلر (Lathyrus sativus) و شاهد (بدون گیاه پوششی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل تراکم نسبی،تراکم و وزن خشک علفهای هرز در پنج مرحله نمونه برداری، عملکرد دانه و رون کرچک بودند. نتایج نشان داد که در مراحل اول تا پنجم نمونه برداری کمترین دامنه تراکم نسبی، ترامک و وزن خشک علف های هرز در پنج مرحله نمونه برداری، عملکرد دانه و رون کرچک بودند. نتایج نشان داد که در مراحل اول تا پنجم نمونه برداری کمترین دامنه تراکم نسبی به ترتیب برای هفت بند(75/1-0 درصد)، خرفه و سوروف (80/23-88/5 درصد)، خرفه (80/23-43/1 درصد)، تاج خروس ریشه قرمز(77/27-88/5 درصد) و پیچک صحرایی (66/26-55/5 درصد) مشاهده شد. اثر گیاهان پوششی بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز در مراحل مختلف نمونه برداری و عملکرد دانه و روغن کرچک معنی دار(P≤0/05) بود. کمترین و بیشترین تراکم کل علفهای هرز به ترتیب برای ماشک و تیمار شاهد 67/378 و 39/1021 بوته در مترمربع حاصل گردید. بیشترین عملکرد دانه و روغن کرچک درتیمار ماشک گل خوشه ای به ترتیب برابر با 94/475 و 75/182 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. به طورکلی، نتایج نشان داد که کاشت گیاهان پوششی را میتوان به عنوان راهکاری بوم شناختی برای مدیریت علفهای هرز و بهبود عملکرد کمی و کیفی گیاهان دارویی نظیر کرچک مدنظر قرار داد.

کلمات کلیدی

, شبدر سفید ( Trifolium repens L) . کشاورزی بومشناختی, ماشک گل خوشه ا ی ( Vicia villosa Roth.), وزن خشک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048013,
author = {امین غفوری, افسانه and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی and خرم دل, سرور},
title = {اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)},
journal = {پژوهش های تولید گیاهی},
year = {2015},
volume = {21},
number = {4},
month = {February},
issn = {2322-2050},
pages = {21--41},
numpages = {20},
keywords = {شبدر سفید ( Trifolium repens L) . کشاورزی بومشناختی، ماشک گل خوشه ا ی ( Vicia villosa Roth.)، وزن خشک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)
%A امین غفوری, افسانه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A خرم دل, سرور
%J پژوهش های تولید گیاهی
%@ 2322-2050
%D 2015

[Download]