فقه و اصول, دوره (5), شماره (3), سال (2018-6) , صفحات (147-166)

عنوان : ( تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی )

نویسندگان: سیاوش گودرزی , عباسعلی سلطانی , محمدرضا علمی سولا , سید جلال موسوی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده حق شفعه در فقه و حقوق موضوعه یکی از اسباب تملک و موضوع ماده ۱۴۰ قانون مدنی است. از جمله شروط اساسی ایجاد حق شفعه انتقال حصه شریک بهوسیله عقد بیع است که مشهور فقها و قانون مدنی بر آن تأکید دارند. در این مقاله نخست شروط اساسی ثبوت این حق برشمرده شده و دیدگاههای متفاوت در مورد این شروط بیان شده است. در پی آن، مستندات قول مشهور نقد و بررسی شده و با توجه به تعلیل مذکور در روایات و نیز غرض قطعی شارع یعنی نفی ضرر و همچنین لزوم قانونگذاری صحیح و اجتناب از باز گذاشتن راه حیله و نیرنگ، این نتیجه بدست آمده است که حق شفعه عمومیت داشته و در سایر عقود معاوضی نیز راه دارد. کلیدواژه ها: شفعه، بیع، عقد معاوضی، لاضرر.

کلمات کلیدی

, کلیدواژه ها: شفعه, بیع, عقد معاوضی, لاضرر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1048049,
author = {گودرزی, سیاوش and سلطانی, عباسعلی and علمی سولا, محمدرضا and سید جلال موسوی نسب},
title = {تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی},
journal = {فقه و اصول},
year = {2018},
volume = {5},
number = {3},
month = {June},
issn = {2008-9139},
pages = {147--166},
numpages = {19},
keywords = {کلیدواژه ها: شفعه، بیع، عقد معاوضی، لاضرر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعمیم شفعه به سایر عقود معاوضی
%A گودرزی, سیاوش
%A سلطانی, عباسعلی
%A علمی سولا, محمدرضا
%A سید جلال موسوی نسب
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2018

[Download]